Ledige stillinger
Studielektor til fuv kbh

Studielektor

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter søger lektor ved pastoralseminarieuddannelsen i København

Opgaver 

Administration og studieplanlægning
Den nye studielektor får til opgave at implementere ordningen NY PRÆST, som forventes at træde i kraft til forårssemesteret 2018. Dette sker i et tæt samarbejde med de øvrige lektorer og timelærer på Pastoralseminariet, samt områdeleder for uddannelse og studielektorerne for pastoralseminariet i Aarhus og for den obligatoriske efteruddannelse.   

Lektor har som studielektor ansvaret for semesterets skemalægning og daglige forløb på pastoralseminarieuddannelsen i Kbh. i samarbejde med områdeleder for uddannelse og kollegaer. Studielektor indkalder og leder studieudvalgsmøder, lærermøder og pastoralseminariemøder.  

Studielektor tilrettelægger og leder uddannelsens praktik og varetager kontakten omkring denne. Studielektor tilrettelægger og deltager i hovedsagen i semesterets ekskursioner og internater. 

Studielektor står til rådighed med studievejledning og anden individuel vejledning i forhold til den kommende præstegerning – herunder den afsluttende professionsafklarende samtale, som føres sammen med praktikpræst.  

Studielektor indgår løbende i udviklingen af uddannelsens forløb og didaktik. 

Undervisning og faglig udvikling
Studielektor har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre undervisning i et eller flere fag på pastoralseminarieuddannelsen (f.eks. liturgik, homiletik eller kirkekundskab). Ved ansøgning anføres, hvilke(t) fag, ansøgeren ønsker at varetage. 

Studielektor skal have mulighed for at pleje kontakter og netværk inden for sit fag i ind- og udland.  

Studielektor indgår i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters samlede lærerstab, hvilket indebærer udvikling af de pastoralteologiske fag i samarbejde med øvrige lærerkræfter, særligt inden for studielektors eget fagfelt. Alle fagligt ansatte indgår i en faggruppe og studielektor kan evt. tillægges opgave som faggruppe-koordinator. Studielektor kan desuden som alle fagligt ansatte fungere som faglig ressource i forbindelse med vidensprojekter og vejledningsopgaver, hvor der er ressourcer til det. Studielektor deltager i alle fælles møder i FUV og en række møder i uddannelsesdelen. Som følge af FUVs tre lokaliteter må der påregnes nogle rejsedage.

Forudsætninger og faglige kvalifikationer 
Cand.theol. med relevant præste- og undervisningserfaring, samt dokumenteret grundig akademisk beskæftigelse med det pastoralteologiske felt, f.eks. i form af ph.d., master eller tilsvarende. Administrativ erfaring vil være en klar fordel. Vi vægter samarbejdsevne, medtænken og selvstændighed. 

Ansøgeren skal dokumentere de faglige kvalifikationer, samt pastoral og undervisningsmæssig erfaring. Ansøgningen skal indeholde CV, publikationsliste, undervisningsportefølje (såvel kvantitet som kvalitet i undervisningserfaring ønskes dokumenteret), samt op til 5 skriftlige arbejder som ønskes taget med i betragtning ved bedømmelsen. Den faglige bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et af kirkeministeriet nedsat bedømmelsesudvalg.  

Ansættelsesvilkår og rammer
Studielektor vil få kontor på Pastoralseminariet i København.  

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst for AC. Ansøgere, der er ansat som tjenestemænd, vil kunne forblive tjenestemandsansat. Der vil evt. være mulighed for åremål.  

Tiltrædelse: snarest. 

Ansøgningen stiles til rektor Hans Vium Mikkelsen og sendes vedlagt bilag til specialkonsulent Ulrik Brandt Jacobsen på mail job@fuv.km.dk; mrk. studielektor, Kbh. Ansøgningsfrist: d. 6/10 2017 kl. 12.00.  

Samtalerne vil blive afholdt i uge 46 og 47. Vi gør opmærksom på, at vi gør brug af ekstern konsulentbistand under rekrutteringsforløbet.

For yderligere oplysninger henvises til rektor Hans Vium Mikkelsen (3058 2938) og områdeleder for uddannelse Ulla Morre Bidstrup (2464 4147).