Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stillinger
Områdeleder for uddannelse

Områdeleder for uddannelse

Leder af uddannelsesområdet og afdelingsleder i København  

Har du interesse for at udvikle og lede uddannelse og efteruddannelse af præster, provster, kirke- og kulturmedarbejdere og andre til gavn for folkekirken? Har du de personlige og faglige forudsætninger for at forestå den faglige ledelse og personaleledelsen af FUV’s uddannelsesområde og den daglige afdelingsledelse i København? Har du lyst til at indgå i et nært samarbejde med rektor og to øvrige områdeledere om FUV’s samlede opgaver? Så er du måske ansøger til stillingen som områdeleder for uddannelse i FUV.

Om stillingen
Du får som områdeleder for uddannelse ansvar for den daglige personaleledelse og -udvikling på uddannelsesområdet, hvor du også har budgetansvar. Du skal koordinere og udvikle FUV’s forskellige uddannelsestilbud inden for den forberedende, obligatoriske og almene efteruddannelse, samt foretage de nødvendige personalemæssige og økonomiske prioriteringer.

Ledelse og koordinering af uddannelsesområdet sker dels i samarbejde med rektor og det øvrige lederteam, dels i samarbejde med studielektorer og studiesekretærer, der står for den daglige drift af FUV’s uddannelsestilbud og dels i samarbejde med faglektorerne, der på forskellig vis varetager deres fagområde. FUV har desuden mange timelærere, eksterne kursusledere og arbejdsgrupper, som områdelederen for uddannelse har kontakt med. Endelig samarbejder områdelederen for uddannelse med forskellige eksterne aktører om FUV’s uddannelsesmæssige understøttelse af folkekirken.

Stillingen indebærer samtidig i et vist omfang undervisning og/eller kursusledelse på en eller flere af FUV’s uddannelser og undervisning i et eller flere pastoralteologiske fagområder.

Du vil som områdeleder for uddannelse i FUV indgå i et lederteam bestående af rektor, sekretariatsleder og områdeleder for viden og udvikling. Lederteamet bistår rektor i udvikling og virkeliggørelsen af strategi og vision for FUV som helhed. Områdeleder refererer til rektor.

Du vil få kontor på FUV i København, hvor du som afdelingsleder skal understøtte et godt lokalt arbejdsmiljø og sikre en god sammenhæng med den øvrige organisation.

Vi forventer, at du

 • er teolog og har erfaringer som præst, underviser eller formidler 
 • har kvalificeret dig fagligt f.eks. gennem en ph.d.-uddannelse og/eller masteruddannelse 
 • har ledelseserfaring og gerne relevant ledelsesuddannelse
 • har indgående kendskab til folkekirkens virke og organisation samt uddannelsesbehov
 • har sans for samarbejde på alle niveauer og evne til som leder at være i inddragende dialog med kollegaer og studerende/kursister 
 • kan indgå i relationer med folkekirkens interessenter på uddannelsesområdet og her repræsentere FUV i tæt samarbejde med rektor
 • har gode kommunikative evner i skrift og tale
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret og trives i en afvekslende hverdag med mange rejsedage, skiftende arbejdstider og behov for stor fleksibilitet 

Vi kan tilbyde en stilling med

 • et bredt fagligt indhold
 • stort selvstændigt ansvar
 • gode kollegaer og en arbejdsplads i smukke rammer, hvor du indgår i et travlt, velfungerende og fagligt stærkt miljø.

Ansættelsesvilkår
Primær arbejdsplads vil være FUV København. Du vil som områdeleder for uddannelse skulle påregne en del rejseaktivitet til FUV’s øvrige afdelinger i Løgumkloster og Aarhus.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende krav i overenskomst for akademikere i staten (chefkonsulent med ledelsesansvar). Hertil kommer evt. tillæg og pension. Nuværende tjenestemænd har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Tiltrædelse 1. august 2023 eller snarest derefter. Stillingen forventes besat på en 6-årigt åremål med mulighed for yderligere forlængelse i op til 3 år. 

Ansøgning
Ansøgningsfrist er mandag 10. april 2023. Ansøgningen stiles til rektor Birgitte Stoklund Larsen (tlf. 2942 0521) og sendes vedlagt bilag til jobfuv@km.dk med emnefeltet: Områdeleder Uddannelse.

Ansøgningen vedlægges dokumentation for faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer, samt pastoral og undervisningsmæssig erfaring i form af CV, publikationsliste, undervisningsportefølje (såvel kvantitet som kvalitet i undervisningserfaring ønskes dokumenteret), samt op til fem skriftlige arbejder som ønskes taget med i betragtning ved bedømmelsen. Ansøgningen skal indsendes som én samlet pdf med følgende rækkefølge: CV, ansøgning, andre bilag. Den faglige vurdering af ansøgerne sker ved et af Kirkeministeriet nedsat bedømmelsesudvalg.

Første samtalerunde forventes afholdt i København d. 17. maj med evt. 2. samtalerunde d. 24. maj. Der vil blive anvendt test mellem første og anden samtalerunde som en del af rekrutteringsprocessen.

FUV ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.