Projektmedarbejder

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter søger projektmedarbejder til undersøgelse af kirkens rolle og udviklingspotentiale i ”Sommerlandet”

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter søger projektmedarbejder til undersøgelse af kirkens rolle og udviklingspotentiale i sommerlandet, dvs. områder med mange sommerbeboere og turister.

Stifterne i Aalborg, Viborg og Ribe har indgået et samarbejde under den fælles overskrift ”Kirken på landet”. Samarbejdet er forankret i stiftsrådene og en arbejdsgruppe. Stifterne har besluttet at sætte et særligt fokus på kirkens rolle i sommerlandet. Disse områder udfordrer kirken ved umiddelbart at være befolknings-tunge i sommerhalvåret og befolknings-lette i vinterhalvåret. Spørgsmålet er blandt andet hvad det kræver af den lokale kirkelige tilstedeværelse?

FUV er tilknyttet arbejdet som faglig sparringspartner.

Formål

Formålet med projektet er at indhente en viden om menigheden i sommerhus- og turistområder, som kan anvendes i de enkelte menighedsråd til at tilpasse kirkelivet til den aktuelle situation, og som kan bidrage til et øget strategisk opmærksomhed på sogne-, provsti- og stiftsniveau med henblik på at fastholde og udvikle kirken lokalt.

Projektet har til formål at: 

 • Kortlægge sommerhusområdernes demografiske profil og variation set over et år og indflydelsen herfra på det lokale kirkeliv.
 • Beskrive sommerhusområdernes udvikling fremadrettet; hvordan vil befolkningssammensætningen i sommerhusområderne udvikle sig over de kommende 10 år?
 • Analysere sommerhusbeboeres og turisters forventninger og idéer til den lokale kirke.
 • Inspirere menighedsrådene i tilrettelæggelsen og understøttelsen af det lokale kirkeliv.
 • Kvalificere provstiudvalgenes beslutningsgrundlag for tildeling af ligningsmidler og stifternes normering af præstestillinger mv. på baggrund af analyser af befolkningsstørrelse, sammensætning og forventninger.   

Projektmedarbejderen har til opgave at:

Foretage en selvstændig analyse af behov, muligheder og forventninger til kirken i udvalgte sommerhusområder med inddragelse af eksisterende relevante studier og statistiske data på området. De opdrags-givende stifter sørger inden projektstart for, at der foreligger relevant lokalt materiale på området.

Undersøgelsesdesignet formuleres i samarbejde med projektmedarbejderen. Der kan enten være tale om kvalitative interviews eller om en spørgeskemaundersøgelse – eller en kombination af disse.

Faglige og personlige kompetencer

 • Relevant akademisk uddannelse med gode evner for analyse og kommunikation.
 • Udviklingsorienteret, strategisk sans
 • Kendskab til og erfaring med folkekirkens organisation og funktionsformer

Ansøgningen skal vedlægges CV og publikationsliste, samt dokumentation for proces- og projekterfaringer fra andre jobsammenhænge.

Projektmedarbejderen refererer til projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen på FUV/Kirken på landet-projektet. Projektlederen fungerer i øvrigt som faglig vejleder for projektmedarbejderen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er forankret i folkekirkens Center for Viden og Udvikling i FUV Aarhus. Projektmedarbejderen vil indgå i Videnscentrets medarbejderstab og få kontor på en af FUVs tre lokaliteter.  Der skal påregnes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen. Ansættelsen er tidsbegrænset til projektperioden på 6 måneder.

Tiltrædelse 1. marts 2018. Løn efter kvalifikationer.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen (tlf. 3059 3696).

Ansøgningsfrist: 10. november kl. 12.00

Samtalerne vil blive afholdt i uge 49.

Ansøgningen stiles til afdelingsleder Birgitte Graakjær Hjort og sendes vedlagt bilag til jobfuv@km.dk, mrk.: projektmedarbejder, kirken på landet.

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er en fælles folkekirkelig organisation etableret fra 1. januar 2014. FUV hører under Kirkeministeriet og har en selvstændig bestyrelse. Opgaverne er fordelt på de to hovedområder ”Uddannelse” og ”Viden og udvikling”, og begge områder har lokaliteter i henholdsvis Aarhus, København og Løgumkloster. FUV afholder pastoralseminariekurser, efteruddannelseskurser for præster og provster m.fl. samt en lang række projekt- og netværksgrupper, konference- og temadage. Alle ansatte indgår i et fleksibelt samarbejde i en struktur, der er funktions- og ikke lokalitetsbestemt.

Videnscentret er organisatorisk forbundet med og en del af den forberedende præsteuddannelse i København og Aarhus samt den obligatoriske og frie efteruddannelse i København, Aarhus og Løgumkloster. Videnscentret skal bidrage til at sikre udvikling af Folkekirkens arbejde og sikre en samfundsmæssig relevans.

Videnscentrets kerneopgaver er at: 

 • Indsamle og bearbejde viden relevant for folkekirken og samfundet
 • Udvikle projekter og undersøgelser for at skabe ny viden på dette område
 • Varetage en koordinerende rolle i forhold til de projekter og undersøgelser, der foretages på området
 • Formidle indhentet viden til gavn for folkekirken og samfundet.