Ledige stillinger
To halvtidslektorater - PS og obligatorisk efteruddannelse

Ledige lektorater

To halvtidsstillinger er nu ledige: et lektorat på pastoralseminarieuddannelsen, og et lektorat med ansvar for introduktion og den obligatoriske efteruddannelse 

Halvtidsstilling som lektor ved Pastoralseminarieuddannelsen i København

Stillingens opgaver                                                                               Lektor får til opgave at undervise i ét af de store pastoralteologiske fag på pastoralseminarieuddannelsen i København. Det kunne f.eks. være kirkekundskab, liturgik eller religionspædagogik. Endvidere indgår lektor i en del tværfaglige forløb og som en del af den daglige stab på pastoralseminarieuddannelsen i København, hvor der afvikles uddannelse både forårs- og efterårssemestre med en varighed på 19 uger. Det vil foregå i tæt samarbejde med den fuldtidsansatte studielektor samt øvrige lærere og timelærere.

Det indgår i lektoratet at forestå samtaler med de studerende, hvoraf en del er formaliserede som et element i uddannelsesforløbet NY PRÆST. Det gælder ikke mindst de embedsafklarende samtaler, der føres sammen med praktikpræsterne ved semestrenes afslutning.

Lektor vil eventuelt få til opgave at varetage en tovholderfunktion i forhold til ét af FUVs faglige netværk eller at afholde et årligt ugekursus i den almene efteruddannelses regi.

Lektor indgår i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters lærerstab, hvilket indebærer udvikling af de pastoralteologiske fag i samarbejde med øvrige lærerkræfter, særligt inden for lektors eget fagfelt. Alle fagligt ansatte indgår i en faggruppe. Alle fagligt ansatte kan desuden - i samarbejde med områdeleder for uddannelse og viden - fungere som faglige ressourcer i forbindelse med projekter og vejledningsopgaver. Der må påregnes lejlighedsvis rejseaktivitet.

Ansættelsessted                                                                                       Kontor for lektor vil være på Vartov i København. Lektor deltager i lærermøder og medarbejdermøder i København og i de fælles lærermøder for hele FUV.

Halvtidsstilling som studielektor med ansvar for introduktion og obligatorisk efteruddannelse
 

Stillingens opgaver
Lektor tilrettelægger og leder de obligatoriske efteruddannelsesuger, der udbydes for de nye præster i henhold til NY PRÆST. Lektor vil desuden selv forestå undervisning på disse kurser. Der er tale om 5-6 ugekurser om året og der kan desuden påregnes en del rejseaktivitet

Lektor skal desuden varetage FUVs koordinerende samarbejde med de ti stiftsansatte uddannelseskonsulenter. Det indebærer en række årlige møder af skiftende varighed og løbende kontakt med konsulenterne og andre aktører i NY PRÆSTs lokale introduktionsordninger. Samtidig er det lektors opgave, at de ønsker til uddannelsestiltag i FUVs regi, som afklares i dette samarbejde, formidles videre til FUVs uddannelsesområde. 

Lektor deltager i studielektormøder med uddannelsesleder og øvrige studielektorer, hvor uddannelsesområdet koordineres og arbejder i det daglige snævert sammen med uddannelsessekretæren for området. Administrativ erfaring vil være en fordel.

Lektor indgår i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters lærerstab, hvilket indebærer udvikling af de pastoralteologiske fag i samarbejde med øvrige lærerkræfter, særligt inden for lektors eget fagfelt. Alle fagligt ansatte indgår i en faggruppe. Alle fagligt ansatte kan desuden - i samarbejde med videns- og udviklingslederen - fungere som faglige ressourcer i forbindelse med projekter og vejledningsopgaver.

Ansættelsessted                                                                                           Fast kontorplads for lektor kan anvises på én af FUVs faste lokaliteter. Lektor deltager her i medarbejdermøder og desuden i de fælles lærermøder for hele FUV.

Forudsætninger og faglige kvalifikationer                                             For begge stillinger gælder, at ansøger er uddannet cand. teol. med relevant præste- og undervisningserfaring, samt dokumenteret grundig akademisk beskæftigelse med området – f.eks. i form af master, ph.d. eller tilsvarende. Vi vægter samarbejdsevne, medtænken og selvstændighed.

Ansøgeren skal dokumentere de faglige kvalifikationer, samt pastoral og undervisningsmæssig erfaring. Ansøgningen skal indeholde CV, publikationsliste, undervisningsportefølje (såvel kvantitet som kvalitet i undervisningserfaring ønskes dokumenteret), samt op til 5 skriftlige arbejder som ønskes taget med i betragtning ved bedømmelsen. Den faglige bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et af kirkeministeriet nedsat bedømmelsesudvalg.

Stillingerne aflønnes i henhold til gældende overenskomst for AC. Ansøgere, der er ansat som tjenestemænd, vil kunne forblive tjenestemandsansat.

Ansættelsesform                                                                               Ansættelsesform, herunder evt. åremålsansættelse, forhandles afhængigt af hvordan stillingen besættes.

Tiltrædelse: 1. august 2019 eller snarest derefter.

Ansøgning                                                                                         Ansøgningsfrist: 10. maj 2019 kl. 12.00. Ansøgningen stiles til rektor Hans Vium Mikkelsen og sendes vedlagt bilag til uddannelsessekretær Lone Bagge på mail til jobfuv@km.dk; mrk. lektorat. 

Samtalerne vil blive afholdt den 11. og 18. juni. Vi gør opmærksom på, at vi gør brug af ekstern konsulentbistand under rekrutteringsforløbet.

For yderligere oplysninger henvises til rektor Hans Vium Mikkelsen (3058 2938) eller uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup (2464 4147)