Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Kirkestatistikken 2021
Kirkestatistikken 2022 (om Danmarks Statistiks tal d. 16. feb. 2023)

 

Den mest markant udvikling i kirkestatistikken i 2022 ser vi i år i folkekirkens medlemsprocent, som i år er faldet med 1,1 procent. Det er et markant fald. Medlemsprocenten er faldet fra 73,2% i 2021 til 72,1% i 2022. Procentnedgangen er stort set jævnt fordelt over hele landet. 
De nye tal har tydeligt aftryk af særligt to samfundsmæssige kriser: krigen i Ukraine og inflationen. Krigen i Ukraine har påvirket indvandringen i Danmark, som i 2022 har modtaget mere end 30.000 ukrainske flygtninge. Denne nye befolkningsgruppe er med til at påvirke procentfordelingen af medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken. 
Samtidigt har den kraftigt stigende inflation i 2022 lagt et pres på privatøkonomien for mange, hvilket kan have påvirket deres valg af udmeldelse af folkekirken.  
Ydermere har antallet af udmeldelser været en smule lavere i 2019, 2020 og 2021 end set i de foregående år, hvilket kan tyde på at personer, som har gået med overvejelsen om udmeldelse under COVID-19, har været afventende og nu har fået det sidste økonomiske incitament til at melde sig ud. I alt har vi i 2022 set en nedgang i folkekirkens medlemstal på 20.529 medlemmer. Tallet dækker tilsammen over personer som er udvandret, har meldt sig ud af folkekirken, er døde i løbet af året samt indmeldelser i form af døbte. 
Når vi ser på tallene for de kirkelige handlinger; dåb, konfirmation, vielse/velsignelse og begravelse/bisættelse, ser vi flere forskellige tendenser. 
Barnedåbsprocenten, som altid beregnes med et års forsinkelse, er for 2021 på 56,2% på landsplan. Tallet dækker over et spænd på 35,7% fra Københavns Stift til 73,0% i Viborg Stift. Barnedåbsprocenten er steget igen efter COVID-19 og er over niveauet for 2019. Dåbstallet er steget fra 33.900 i 2020 til 40.849 i 2022.  
Samtidigt ser vi en markant stigning i både vielser og velsignelser efter COVID-19. Antal af vielser er steget fra 7.864 i 2021 til 10.310 i 2022, hvilket bringer vielsestallet tilbage på samme niveau som før pandemien. Velsignelser er steget fra 1.464 i 2021, hvilket var på niveau med årene inden COVID-19, til 2.024 i 2022, hvilket er en markant stigning. Stigningen kan ses som et udtryk for, at mange af de par der blev borgerligt viet under COVID-19 stadig har ønsket en kirkelig markering, når muligheden kom tilbage.  
Konfirmationstallene er steget fra 44.977 i 2021 til 45.671 i 2022. Det svarer til en konfirmationsprocent på 66,5%. Konfirmationsprocenten har ligget stabilt de sidste to år og stiger i år med 0,5 procentpoint. Konfirmationsprocenten er over en årrække faldet fra ca. 70% til nu tilsyneladende at have stabiliseret sig omkring de 66%. Når vi ser på befolkningssammensætningen blandt de unge i konfirmationsalderen (13-15-årige) kan vi se, at andelen af unge med anden etnisk herkomst end dansk er let stigende, fra 11,2% i 2015 til 13,5% pr. 1. januar 2023. Set i dette lys er det forventeligt at konfirmationsprocenten også vil falde, selvom det ikke kan forklare hele faldet.