Christine Tind Johannessen-Henry
CV

Curriculum Vitae

For English, see below

CURRICULUM VITAE 

For English, see below.

Christine Tind Johannessen-Henry, ph.d., cand.theol. & præst

Lektor og forsker i sjælesorg

Født 1972 – Gift – 3 børn

Akademiske ansættelser, forskning og uddannelse 

1.okt.2017   –    Lektor og forsker i sjælesorg. – Folkekirkens Uddannelses- og                          Videnscenter. – Forskningsprojekt ”Begravelser og                                          bisættelser i Folkekirken: Begravelsessjælesorg” –                                         fortsat. Samarbejde ml. Folkekirkens Uddannelses- og                                    Videnscenter & Aarhus Universitet.

2015  –              Ulønnet hjælpepræst. – Studentermenigheden & Simeon-Skt.                          Johannes Sogn, Københavns Stift.

2017                  Postdoc. – Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter –                                  i samarbejde med Institut for Kultur og Samfund /Afdeling                              for Praktisk Teologi, Aarhus Universitet. – Postdoc-projekt:                              ”Begravelser og bisættelser i Folkekirken:                                                       Begravelsessjælesorg.”

2017                   Sognepræst. – Bjæverskov-Lidemark-Gørslev-Vollerslev                                 sogne, Roskilde Stift.

2014–2016          Postdoc. – Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet,                            & Københavns Universitets Eliteprogram for Interdisciplinær                            Forskning, ”Changing Disasters” – Postdoc-projekt:                                       ”Copiing with Trauma: Psychological and Theological Models                            of Pastoral Care”.

2016                   Gæsteforsker og medunderviser. – Union Theological                                     Seminary in the City of New York (affiliated with Columbia                               University), New York, USA. (Forårssemester). 

2013                   Ph.d.-grad. – Det Teologiske Fakultet, Københavns                                         Universitet – Ph.d.-afhandling: Hverdagskristendommens                               polydoksi. En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i                                      cancerrejsenskontekst.

2007 – 2013        Ph.d.-stipendiat. – Afdeling for Systematisk Teologi,                                       Københavns Universitet, & Center for Kræftforskning,                                     Kræftens Bekæmpelse – under forskningsprogrammet                                    ”Forskning i CancerRehabilitering (FOCARE)”– Ph.d. projekt:                            ”Kræft, eksistens og tro”.

2008                   Barselsorlov

2006                   Forsker-stipendiat. – Center for Kræftforskning, Kræftens                               Bekæmpelse. – Ph.d.-forberedende projekt: ”Kræft, tro og                               livssyn”.

2004                   Barselsorlov

2003                   Barselsorlov

2002                   Pastoralseminariet. – København.

2002                   Cand.theol. – Det Teologiske Fakultet, Københavns                                         Universitet – Speciale: Systematisk-teologisk refleksion over                           billedteori –  med henblik på overvindelse af ikonoklasmen i                             protestantisk teologi.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ENGLISH VERSION

CURRICULUM VITAE

Reverend, Dr. Christine Tind Johannessen-Henry

Associate Professor in Pastoral Care and Counseling and research staff member

Born February 2, 1972 – Married – 3 children 

Academic Employment, Research and Education

2017 –               Associate Professor in Pastoral Care and Counseling.                                       – Centre for Education and Rearch, Church of Denmark.                                  – Research project ”Funerals in the Danish Church: ’Funeral                             Pastoral Care’” –  continued. Collaboration between The                                  Danish Church’s Education and Research Center & Aarhus                                University.

2015 –               Honorary University Chaplain. – Copenhagen Student                                      Congregation and University Chaplains & Simeon-Skt.                                    Johannes Parish, Copenhagen Diocese, The Danish National                            Lutheran Church.

2017                   Postdoctoral Fellow. – Centre for Education and Research,                               Church of Denmark, in collaboration with the Research                                    Programme “Death, Bereavement and Memory”,                                            Institute for Culture and Society, Aarhus University.                                        – Research project ”Funerals in the Danish Church: ’Funeral                            Pastoral Care’”.

2017                   Parish minister. – Bjæverskov-Lidemark-Gørslev-Vollerslev                             Parishes, Roskilde Diocese.

2014 – 2016        Postdoctoral Fellow. – Dept. of Systematic Theology,                                       University of Copenhagen & University of Copenhagen’s                                   Excellence Programme for Interdisciplinary Research, 
                                    “Changing Disasters”. – Postdoc project: ”Coping with                                      Trauma: Psychological and Theological Models of Pastoral                                Care”.

2016                   Fellow Teacher and Visiting Researcher in Pastoral                                          Theology,Psychology and Care. – “The Psychology and                                   Religion Program”, Union Theological Seminary v/                                           Columbia University, New York. (Spring semester) 

2013                    Doctoral degree. – Faculty of Theology, University of                                      Copenhagen. – PhD Dissertation: ”The Polydoxy of                                          Everyday Christianity. An Empirical- Theological Study of                                Faith in the Context of Cancer”.

2007 – 2013         PhD Fellow, Dept. of Systematic Theology, Faculty of                                       Theology, University of Copenhagen & Unit of                                                 Survivorship, Danish Cancer Society Research Center.                                     – Research programme ”Research in Cancer Rehabilitation:                              evaluation of a psychosocial intervention programme”                                    (FOCARE)”. – PhD project: “Everyday Christianity and                                      Coping with Cancer”.

2008                    Maternity leave

2006                    Research Fellow, Danish Cancer Society Research Center.                                – PhD preparation project: “Cancer Survivors, Faith and                                 Life Views”.

2004                    Maternity leave

2003                    Maternity leave

2002                    Pastoral Certificate. – Pastoral seminary, Centre for                                        Education and Research, Church of Denmark, Copenhagen   

2002                   University degree/Master of Theology, University of                                         Copenhagen. – Master project: “Systematic-Theological                                   Image Theory”.