Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Dåbens teologi og folkets forventninger

Dåben er for alvor kommet til debat! På kurset vil vi bruge god tid på at sætte os grundigt ind i Luthers og Grundtvigs dåbssyn, da disse ligger til grund for vores nuværende ritual. Vi vil dog også beskæftige os med den tidligste kristne dåbsteologi, vi har på skrift, nemlig Paulus’, ligesom de centrale emner som arvesynslære og frelsesforståelse vil blive behandlet. Kurset ser samtidig nærmere på danskernes forhold til dåben og på, hvad dette betyder for dåbssamtalen og for selve afviklingen af den kirkelige handling. Endelig får vi også lejlighed til at beskæftige os med og tage stilling til et grundigt udarbejdet forslag til et nyt dåbsritual. Bemærk: Kurset afholdes på Vartov uden internat.

Kursets formål og indhold:

Oprindelig stammer ideen til dette kursus fra de mange dåbskampagner, dåbskonferencer og nye tiltag i folkekirken (blandt andet drop-in dåb), vi har set de senere år, og som har baggrund i rapporterne om generelt faldende dåbstal. I mellemtiden er der fra forskellige kanter fremsat intern kirkelig kritik af såvel dåbsritualets form som dets underliggende teologi.

Meget tyder på, at store dele af præstestanden ikke tilslutter sig den traditionelle, sakramentalistiske forståelse af dåben, der betragter dåben som nødvendigt frelsesmiddel, som sætter et afgørende skel mellem døbte og udøbte. Men hvad mener præster så, der sker i dåben? Eller har dåben ændret karakter, så den ikke længere forstås som et sakramente, men som et symbol eller et sanseligt, kropsligt udtryk for evangeliets forkyndelse?

Der er også blevet rejst indvendinger mod arvesyndslæren, som det reformatoriske dåbssyn i høj grad bygger på. Men kan vi i en luthersk kirke virkelig tillade os at forudsætte en anden antropologi end reformatorerne? Og hvad bliver i givet fald konsekvenserne? Alt dette gør også dåbsdebatten til en diskussion om, i hvilken forstand folkekirkens bekendelsesskrifter gælder som forpligtende norm i forhold til den enkelte præsts teologiske ståsted og forkyndelse.

Angående formen ved eksternatskursus:
Eksternatskurset foregår i FUVs lokaler på Vartov, Opgang F, 2. sal.

Der vil blive serveret kaffe og brød første formiddag, frokost hver dag, aftensmad torsdag og kaffe og sødt/frugt i løbet af dagene.

Ugekurserne, der forløber som eksternat, er forlagt tjeneste på linje med internatskurserne i Løgumkloster. Det vil sige, at deltagerne forpligter sig til at deltage i hele kurset og kursusdagene i fuld udstrækning og ikke påtager sig eller pålægges pastorale opgaver mens kurset forløber.

Af programmet:

Provst Thomas Reinholdt Rasmussen
:
Luther og reformationens dåbsteologi.

Redaktør for Dansk Kirketidende og akademileder for Grundtvig Akademiet Ingrid Ank, Vartov: 
Forbundet på tværs af tid – en diskussion med Grundtvigs dåbssyn.

Pastor emer., Johannes Værge: Arvesynd og menneskesyn


Past.em., dr.theol. Søren Agersnap:
Paulus: Dåben og det nye liv

Provst Kirsten Jørgensen og sognepræst Lars Danner Madsen:
Hvorfor et nyt dåbsritual? Overvejelser om teologi, form, ritualisering og formidling

Videnscenter leder, ph.d. Birgitte Graakjær Hjort:
Dåb eller ej?


Uddannelsesleder, ph.d. Ulla Morre Bidstrup
Dåbssamtaler og dåbstaler

Lars Sandbeck:
1. Introduktion: hvad handler dåbsdebatten om?
2. Forsoning, retfærdiggørelse, frelse
3. De dødes opstandelse. Dåb og håb
Dato:2. september - 6. september 2019
Kursusleder:Lektor, ph.d. Lars Sandbeck
Målgruppe:Præster
Kursustype:Eksternatkurser
Kursussted:FUV København, Farvergade 27F, 2. sal, 1463 København K.
Kursus-id:K. 64/19 - 1966
Ansøgningsfristen er udløbet