Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Supervisoruddannelse

Supervisoruddannelsen er en dygtiggørelse i at give faglig supervision til kollegaer. Det kan ske i forskellige faglige sammenhænge; men uddannelsen retter sig især til at kunne give supervision til præster i folkekirken. Uddannelsen er tilrettelagt som et 2-årigt forløb med undervisning, hjemmestudier, træning og afsluttende eksamination.

Uddybende kursusbeskrivelse:

Supervision ses som en metode til læring og faglig udvikling gennem refleksion over egne arbejdserfaringer. I et meget selvstændigt arbejde kan det være godt for den enkelte præst at få mulighed for pastoralfaglig og teologisk refleksion over sin egen praksis i mødet med kollegaer. Supervision i folkekirken sigter på at udvikle og støtte præster. En af de store udfordringer for den moderne præstestilling er, at det er et meget ”solo-orienteret” job. Supervision er et af de greb, der kan bruges af præster til faglig sparring og pastoralfaglig udvikling.

Supervision er en læringsproces over tid, hvor den enkelte dygtiggør sig gennem erfaring og refleksion. Det kan ske i grupper eller individuelt. For at være supervision, skal det være aftalt, og det skal ske ved hjælp af en tydeliggjort metode. Fordelen ved supervision er, at deltageren får mulighed for at fremlægge egne arbejdserfaringer og reflektere over dem i samspil med en kreds af kolleger.
   Tryghed i gruppen og gensidig støtte skaber et rum, som støtter deltagernes faglige og personlige udvikling med henblik på varetagelsen af deres embede/arbejde. I supervisionen fokuseres på samspillet i det daglige virke mellem teologi, embede og person. Der fokuseres ikke alene på personen (så ville man have reduceret supervision til terapi), heller ikke kun på embedet (så ville man have gjort supervisionen til et konvent) og heller ikke alene på teologien (så ville man have reduceret supervisionen til en studiekreds). I supervisionen rettes fokus mod helheden af disse tre aspekter for at sikre faglig kvalitet i embedsudførelsen og støtte deltagerne i de belastninger, der er karakteristiske ved embedet som præst.
   Supervision er med andre ord en måde, hvorpå præsten gennem hele sit arbejdsliv kan deltage i faglig og personlig sparring med kolleger m.h.p. kvalitet, arbejdsglæde og udvikling.

FUV tilbyder en 2-årig supervisoruddannelse med 16 pladser begyndende september 2020. Ud over et ugekursus i Løgumkloster i oktober 2020 vil deltagerne skulle regne med 12 dagskurser et sted midt i Danmark (kl. 10-16).
   Hertil kommer, at kursisten deltager i supervision selv. Sideløbende hermed knyttes kursisten til en supervisor og lærer gennem praksis arbejdet i en supervisionsgruppe at kende (”mesterlære”). Skulle der mangle grupper, vil FUV oprette grupper i stifterne, som kan udgøre træningsgrupper for kommende supervisorer.
   Uddannelsen er på samme tid en teoretisk uddannelse med et defineret fagindhold og pensum, som tilrettelægges og ledes af FUV-lektor med inddragelse af eksterne undervisere. Der må påregnes hjemmearbejde med en del litteratur om supervisionsrelaterede emner.
   Som kriterium for optagelse på uddannelsen vil det blive forudsat, at den uddannelsessøgende selv har deltaget i supervisionsgrupper i en længere periode eller har lignende erfaring. Relevant efteruddannelse kunne være ”Specialuddannelse i Sjælesorg”, Master i Sjælesorg eller tilsvarende.
   Uddannelsen afsluttes med en eksamination bestående dels i afleveringen af en 25 siders opgave, hvor den læste teori appliceres på praksis, dels i en ”eksamensdag”, hvor man i grupper på 4 mundtligt drøfter opgavernes indhold og læring. Her inddrages ekstern censor, og der er tale om en bedømmelse med bestået/ikke-bestået. Der udstedes attest.
   Der indgår et fastlagt faglitteraturpensum på 1500 sider, omfattende supervisionsteori, teori om samtalen samt teologisk litteratur. Samt 500 sider særskilt udvalgt til opgavens indhold.

Uddannelsen tilrettelægges af en arbejdsgruppe ledet af FUV-lektor og bestående af yderligere fem personer:
Provst Grete Wigh-Poulsen
Formand for Sammenslutningen af supervisorer sognepræst Christina Hellesøe Feddersen
Repræsentant for Kirkeministeriets HR-kontor Annemarie Steffensen
Hospitalspræst Christian Juul Busch
Uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup
Lektor/sognepræst Lars Kruse

Der er åben ansøgning til uddannelsen. Det er dog FUV’s ønske at være i dialog med landets biskopper om optag på uddannelsen.

Datoer:
2020: 14. september; 19. – 23. oktober (Internat i Løgumkloster); 25. november
2021: 1. februar; 30. marts; 28. maj; 1. september; 28. september; 12. november
2022: Ikke fastlagt endnu
Opgaveskrivning: august – november 2022
Eksamination januar 2023

Dato:19. oktober - 23. oktober 2020
Kursusleder:Lektor og sognepræst Lars Kruse
Målgruppe:Præster
Ansøgningsfrist:20. juli 2020
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 82/20 - 2176