Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Paraplyprojektet

Evaluering af Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø

Tre pilotprojekter viser nye veje til bedre psykisk arbejdsmiljø for præster i folkekirken.

Undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken har vist, at det er meget almindeligt, at præster er betydeligt følelsesmæssigt belastede. Nu har ’Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø’ identificeret de mest typiske udfordringer og testet nye metoder til at håndtere dem. Evalueringen af projektet peger i retning af, at styrket fokus på lokal dialog, inddragelse og fælles problemløsning på tværs af folkekirkens to ledelsesstrenge – den gejstlige ledelse og menighedsrådene – er vejen frem. Dette fordrer en vedholdende fælles ledelsesmæssig retning og vilje på området, fastslår evalueringen af projektet, som er udarbejdet af Jais Poulsen og Maiken Friischman Larsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Hent resumé af evalueringen her: 'Evaluering af Paraplyprojektet - resumé'

Hent rapporten her: 'Evaluering af Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø'

Udvikling af kulturen på arbejdspladsen
Præsters følelsesmæssige belastninger skyldes især de sociale arbejdsrelationer. Derfor ligger der et vigtigt ledelsesmæssigt arbejde i at udvikle kulturen, så man undgår nulfejlskultur og at tabuisere følelsesmæssige belastninger, konkluderer evalueringen. Det vil også være hensigtsmæssigt at skabe faglige og sociale fællesskaber og samarbejde – både blandt præster og på tværs af de to strenge i folkekirkens ledelse.

Opkvalificeret til at tackle udfordringer
I projektet ’Sygefravær, uddannelse og indsatser’ er biskopper, provster, arbejdsmiljørepræsentanter og supervisorer i fire stifter blevet opkvalificeret til bedre at kunne tackle udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø og følelsesmæssige belastninger. Opkvalificeringen har virket godt og kan med fordel udbredes til alle stifter i folkekirken, ligesom det vil være gavnligt, at man i fællesskab arbejder struktureret med at omsætte viden til praksis, viser evalueringen.

Vigtigt med individuelt tilpasset hjælp
Når en præst bliver sygemeldt af psykiske arbejdsmiljøårsager, er det vigtigt med en individuelt tilpasset indsats, viser projektet. Og den første indsats er ikke nødvendigvis den rigtige. Det er ofte nødvendigt at afprøve flere. Derfor er den brede indsatsvifte, som projektet har afprøvet, et godt skridt i den rigtige retning, og det vil være gunstigt at udvide den med endnu bedre muligheder for en differentieret indsats, fremhæver evalueringen.

De bagvedliggende årsager skal løses
Erfaringerne viser imidlertid også, at forløbene ofte ender i nye sygemeldinger eller jobskifte, hvis de bagvedliggende årsager til sygemeldingen ikke bliver løst. Det kunne fx være et dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, for meget arbejde eller for dårlige rammer omkring udførelsen af arbejdet. Derfor er der behov for et større ledelsesmæssigt fokus på præstens situation og et målrettet arbejde for at ændre de forhold, der er grunden til sygemeldingen, pointerer evalueringen, med den tilføjelse, at der her bør ses ud over ledelsesmæssige grænsedragninger på tværs af de to strenge i folkekirkens struktur, så hele situationen bliver taget i betragtning, når den skal håndteres.

Hurtigere og mere dialogpræget indsats
Sygemeldte præster har desuden erfaret, at de har brug for en hurtigere og mere dialogpræget indsats. Indsatsen sættes oftest i gang ved, at præsten henvender sig til provsten, men den kan også forebygges ved, at der kommer mere fælles opmærksomhed på og åbenhed om det psykiske arbejdsmiljø, så samtalen begynder, inden sygemelding bliver nødvendig.

Præstesamarbejde forandrer arbejdsmiljø
Projektet ’God arbejdslyst’ har afprøvet samarbejde i præsteteams ud fra en anerkendende udforsknings-tilgang. Metoden har vist sig at styrke tilliden, øge samarbejdet og forandre det psykiske arbejdsmiljø og vil også være fordelagtig at udbrede til alle stifter. Det er i det hele taget vigtigt at skabe flere rum for tryg samtale om psykiske arbejdsmiljøproblemer, og de skabes gennem et fælles ledelsesmæssigt fokus på tværs af folkekirkens to strenge, hedder det i evalueringen. Det kan således være en anden vigtig vej til at skabe forandring.

Ny viden om følelsesmæssige belastninger 
Projektet ’Håndtering af følelsesmæssige belastninger’ har skabt ny viden om følelsesmæssige belastninger blandt præster i folkekirken. En spørgeskemaundersøgelse viser, at det især er relationerne i og omkring arbejdet, der kan være følelsesmæssigt belastende, men også til tider det grænseløse arbejde. Projektet viser desuden, at supervision kan være et effektivt tiltag til at forebygge og styrke håndteringen af følelsesmæssige belastninger. Med det kan præster få professionelt understøttet faglig og personlig udvikling, nye perspektiver og opbygge kompetencer til at handle på psykiske arbejdsmiljøproblemer, inden de vokser sig for store. 

En udbredelse af redskabet er således en vej til mere forebyggelse. Men som det er nu, mangler der fælleshed både i fokus på og prioriteringen af det på tværs af stifter og provstier, påpeger evalueringen. Projektet har med succes afprøvet formidlingstiltag målrettet arbejdsmiljøudvalgene, biskopper, provster og præster i de deltagende stifter, som giver fælles viden og aftabuisering af følelsesmæssige belastninger.

Om udgivelsen

'Evaluering af Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø' er udarbejdet for Arbejdsgruppen for Præsters Psykiske Arbejdsmiljø under Kirkeministeriet af Jais Poulsen og Maiken Friischman Larsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Rapporten er publiceret 1. marts 2023.

 

En trykt udgave af rapporten kan bestilles gratis ved henvendelse til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: fuv@km.dk