Videnspuljen
Projekter i Videnspuljen 2013 og 2014

Projekter i Videnspuljen 2013 og 2014

Projekter fra Videnspuljen 2013 


Forskning i børn og deres familiers relation til kirke og kristendom (afsluttet)

Projektets formål var at skaffe viden om, hvordan og hvorfor børnefamilier bruger kirke og kristendom i dag. Hvornår og hvordan er kirke og kristendom relevant for børnefamilier? Og hvad siger deres forbrugsmønstre i forhold til kirke og kristendom om deres efterspørgsel og ønsker?

Projektet har taget udgangspunkt i perioden mellem to etablerede kontaktpunkter mellem medlemmer og kirke, nemlig barnedåb og minikonfirmandundervisning, så det har været muligt at afdække interaktionen uden for det etablerede, rituelle rum, som er bundet til de traditionelle lejlighedsmarkeringer for mange medlemmer i forhold til kirken.

Lige præcis børnefamilier er interessante, fordi det er i familien, de primære religiøse adfærdsmønstre dannes, og dermed etableres nogle rammer for den fremtidige adfærd hos børnene, som vil spille ind i deres adfærd som medlemmer af kirken fremover.

Resultater og viden i forbindelse med projektet er blevet formidlet, så det har været lettilgængeligt for alle interesserede – lige meget om man er forsker eller sognemedhjælper. Derfor er den nye viden blevet formidlet på en række forskellige platforme og på forskellig måde fra klassisk forskningsformidling via Aarhus Universitet til artikler til fri afbenyttelse - bl.a. Center for Samtidsreligion, pressearbejde og formidling via legmedtro.dk (for alle med interesse i børn, familier og kirke) og som videooplæg på debatderbatter.dk.


Folkekirkens aktivitetsstatistik: Status omkring de hidtidige undersøgelser og forslag vedr. den fremtidige dataindsamling og analysevirksomhed omkring folkekirkens aktiviteter (afsluttet)
Projektet har samlet og analyseret alle nyere undersøgelser, der belyser folkekirkens aktivitet og deltagelsen i denne med henblik på, 1) at gøre status over, hvad vi allerede ved, og 2) fremlægge forslag til retningslinjer for den fremtidige dataindsamling og analysevirksomhed på feltet.

Projektet er blevet gennemført på en måde, så der etableres en fagligt funderet enighed mellem kirkeforskere og folkekirkens aktører, så man fremover vil kunne undgå, at inkompatible indsamlings- og analysemetoder fører til helt forskellige resultater og en tilsvarende uklar kommunikation omkring folkekirkens aktiviteter. 

Resultaterne er blevet fremlagt både elektronisk og i bogform og er blevet stilet til folkekirkens ledelse og Videnscentret med henblik på den fremtidige virksomhed.

Læs mere


En kortlægning af brugen af funktionspræster i alle stifter i den danske folkekirke med henblik på en analyse af udviklingslinjer inden for folkekirken i dag (afsluttet)
Projektet har foretaget den første nationale fuldstændige kortlægning af brugen af funktionspræster i den danske folkekirke, hvor og i hvilket omfang de benyttes i alle stifter. Disse oplysninger har hidtil ikke været tilgængelige og vil i sig selv bidrage med ny viden om fænomenet. Projektet har haft et historisk perspektiv, men det primære fokus har været på situationen i det 21. århundrede og hvad den nuværende udvikling inden for nye præstefunktioner siger om udviklingen inden for folkekirken som institution, inklusiv forholdet mellem stat og kirke i relation til spørgsmålet om religiøse ledere i det offentlige rum, men også spørgsmålet om udviklingen i nye præstestillinger ud fra spørgsmålet om fokus på bestemt målgrupper inden for folkekirkens medlemmer, nye aktivitetsformer etc. Samtidigt er de danske oplysninger blevet sat i relation til internationale undersøgelser af funktionspræster i de nordiske lande og […] for at kunne pege på overordnede tendenser inden for kirkens brug af nye præstefunktioner.

Læs mere om projektet


Projekter fra Videnspuljen 2014


Samarbejdet mellem folkeskolen og folkekirken med særligt henblik på en vurdering af folkekirkens skoletjenesters anvendelse og betydning (igangværende)

Projektet vil beskrive forholdet mellem folkekirke og folkeskole med henblik på at se på, hvilke samarbejdsmuligheder der er, når det gælder børn og unge. I forlængelse heraf vil projektet give en beskrivelse af eksempler på tiltag i folkekirken, hvor der allerede er kontakt med børn og unge. Derudover vil projektet på baggrund af interview, observationer og spørgeskema undersøge de folkekirkelige skoletjenester.

Dette gøres med det formål at afdække deres anvendelse i folkeskolernes undervisning i kristendomskundskab samt se på denne undervisnings betydning for elevernes læring i skolen. 

  

Det Gamle Testamente i gudstjenesten: En undersøgelse af brugen af de gammeltestamentlige læsninger med henblik på at kvalificere den tilbagevendende diskussion om ny højmesseordning/alterbog (afsluttet)
I 1992 fik folkekirken ny alterbog med bønner og bibeltekster til kirkeårets søn- og helligdage. Blandt de største ændringer i forhold til tidligere alterbøger er indlemmelsen af en læsning fra Det Gamle Testamente som et fast led i gudstjenesten. Da der til dato ikke har været gennemført nogen undersøgelse af konsekvenserne af denne ændring, har dette projekt tilvejebragt ny viden om den faktiske brug og betydning af det Gamle Testamente i søndagsgudstjenesten.

Gennem telefon- og fokusgruppeinterviews med præster og udvalgte menigheder har projektet klarlagt anvendelsen og betydningen af Det Gamle Testamente, f.eks. i præsters prædiken og salmevalg og i menighedens oplevelse af gudstjenesten. Projektets følgegruppe har bestået af forskere, folkekirkerepræsentanter og aftagere, der alle har arbejdet med de bibelske læsninger i gudstjenesten. Resultatet af undersøgelsen er blevet præsenteret på en temadag for præster, menighedsrådsmedlemmer og forskere og er ligeledes blevet fremlagt her på fkuv.dk og i artikelform.

Læs mere om projektet

 

Dåb eller ej: en pilotundersøgelse af forældrenes beslutning omkring barnedåb (afsluttet)
Projektet har på grundlag af oplysningerne i CPR-registeret først belyst de demografiske forhold, der kendetegner forældre, der vælger dåben fra eller til. Dernæst er forældrenes motiver og tanker om dåb blevet undersøgt gennem en landsdækkende YouGov-undersøgelse. Hovedvægten er blevet lagt på en kvalitativ undersøgelse blandt forældre til børn i alderen mellem ½ og 1 år. Der er blevet gennemført interviews med 20 par forældre i Sydhavns Sogn, København, fordelt over forældre med alle slags variationer af relationer til folkekirken og barnedåben. For at få medtænkt forældrenes sociale og kulturelle kontekst er interviewundersøgelsen blevet sammenholdt med en særligt grundig sogneanalyse, som Kirkefondet har gennemført i sognet. Der er blevet lagt særligt vægt på at undersøge forældrenes oplevelse af og ønsker om kontakt med kirken i tiden efter fødslen og i forbindelse med navngivningen, ligesom det også er blevet undersøgt, hvorvidt udviklingen er knyttet til en generel livstils- og identitetsudvikling eller til særlige livsvilkår og demografiske forhold i bestemte grupper i forældregenerationen.

Læs mere om projektet


Kirken på landet (afsluttet)
Projektets formål har været at skabe en forståelse for, hvordan vilkårene for at være kirke på landet kan være forskellige for derigennem at kunne inspirere folkekirkens aktører til at formulere strategier til at udvikle kirkelivet og fastholde kirkens position i landområderne. Der er blevet tilvejebragt seks kvantitative og kvalitative datasæt, som bevæger sig fra hårde faktuelle demografiske oplysninger, der dækker alle sogne, over standardiserede oplysninger om mere bløde emner som f.eks. det lokale kirke- og foreningsliv, der kan indsamles fra et betydeligt antal sogne, til egentlige kvalitative udsagn fra ganske få sogne. Alle analyser er blevet gennemført med det sigte, at de kan give input til afsluttende strategiske overvejelser på et seminar, hvor det er blevet diskuteret, og der er kommet anbefalinger til, hvordan analyserne kan omsættes til strategier for at udvikle kirken på landet med realistiske afsæt i de faktiske vilkår.

FUV igangsætter bl.a. på baggrund af dette projekt et fire-årigt projekt, der skal arbejde tilbundsgående i forhold til de problematikker og udviklingsmuligheder, der er blevet klarlagt indtil nu.

Læs mere om projektet


Hvad forventer folket af kirken? Et medlemsperspektiv på diskussionen om forandringer i folkekirkens struktur på landet, i forstæderne og i byen
Med udgangspunkt i dokumenterede ændringer i danskernes brug af kirken har sigtet med projektet været at undersøge, hvad folkekirkens medlemmer forventer sig af kirken i forbindelse med deltagelse i kirkens ritualer og øvrige aktiviteter, herunder hvilken betydning de tillægger sognet og muligheden for betjening ved den lokale sognepræst. Forventningerne er blevet sammenholdt med de aktuelle tendenser til regionalisering, hvor dele af den kirkelige aktivitet samles i byerne, mens antallet af gudtjenester på landet er vigende, ligesom det er vanskeligere at iværksætte nye arbejdsformer på landet. Medlemmernes aktuelle brug af og forventninger til kirken på landet, i forstaden og i byen er blevet undersøgt på grundlag af 1) den nyeste deltagerstatistik fra bl.a. Kirkekalenderen, 2) en selvstændig, landsdækkende YouGov spørgeskemaundersøgelse, samt 3) 30 kvalitative interviews med fem medlemmer fra hvert af seks repræsentativt udvalgte sogne.

Læs mere om projektet
Hvad forventer folket af kirken?
Hvordan bruger danskerne kirken?