Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Folket og folkekirken 2022

Folket og folkekirken 2022

Folket og folkekirken er en årlig tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse, der afdækker, hvordan den danske befolkning bruger folkekirken, og hvordan befolkningens forhold til folkekirken udvikler sig. Undersøgelsen blev udført første gang i 2021 for at undersøge befolkningens holdninger til folkekirken samt brugen af den i 2020.

Undersøgelsen er tænkt som et supplement til de årlige kirkestatistikker (fx folkekirkens medlemstal og tal for brug af folkekirkelige ritualer), som man kan finde på denne hjemmeside. Med undersøgelsen forsøger vi at afdække forhold, som ikke kan måles af fx medlemsprocenten. Vi spørger bl.a. ind til svarpersonernes oplevelse af gudstjenester og de kirkelige ritualer, samt hvor ofte de kommer til folkekirkens gudstjenester.

De mest interessante fund

Dette års undersøgelse blev udført i januar 2022, og undersøger befolkningens brug af folkekirken i 2021. Blandt undersøgelsens resultater vil vi fremhæve, at befolkningens tillid til folkekirken fortsat er høj.  Sammenlagt 66 % af befolkningen svarer, at de har meget stor eller stor tillid til folkekirken, hvilket er på niveau med organisationer som Røde Kors og Ældre Sagen, som også nyder stor tillid.

Vi kan se, at andelen, som har deltaget i bryllupper, konfirmationer, m.v., er steget fra 43 % i 2020 til 50 % i 2021. Det skyldes formentlig, at befolkningen i 2021 havde bedre mulighed for at invitere mange med til familiefester knyttet til folkekirkelige ritualer, end man havde i 2020. Omkring den samme andel som i 2020 deltog i gudstjenester i 2021. Sammenlagt 19 % procent af svarpersonerne deltog i 2021 i en gudstjeneste nogle gange eller oftere.

Der er delte meninger i befolkningen om, hvorvidt folkekirken skal vægte fornyelse af folkekirkens musik og traditioner eller bevare det traditionelle. Ca. en tredjedel af befolkningen ønsker, at kirken skal vægte den traditionelle musiktradition højest, en tredjedel ønsker, at kirken vægter fornyelse højest, og en tredjedel har ingen holdninger til spørgsmålet. Befolkningen er også splittet i forhold til, hvorvidt sproget i folkekirkens ritualer skal fornyes, men her er der dog lidt flere, som ønsker fornyelse. 28 % ønsker, at kirken vægter det traditionelle sprog i gudstjenester m.m., mens 36 % mener, at kirken bør vægte fornyelse. 30 % har ingen holdning til, hvilken af de to muligheder, folkekirken bør vægte.

Du kan finde et udvalg af undersøgelsens resultater her.

Metodiske kommentarer til undersøgelsen

Besvarelserne er indsamlet af Norstat Danmark A/S på vegne af FUV. Norstat har indsamlet besvarelser fra ca. 1000 personer fra deres panel. Du kan læse mere om Norstats panel her: https://norstat.dk/hvad-vi-tilbyder/online-dataindsamling. For at opnå den stærkest mulige repræsentativitet har Norstat vægtet besvarelserne. Nederst på denne hjemmeside viser vi de tal, som vægten er beregnet på baggrund af. Med ca. 1000 besvarelser kan vi med 95 % sikkerhed sige, at svarfordelingerne ligger indenfor +-3,1 % af, hvad tabellerne viser.

Spørgsmål til undersøgelsen

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte FUV’s sociologiske vidensmedarbejder, Bjarke S. Mortensen, på e-mail: bsm@km.dk