Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Medlemstal

Folkekirkens medlemstal

Det samlede medlemstal for folkekirken pr. 1. januar 2024 er 4.253.575. Det betyder, at 71,4 % af de i alt 5.961.249 indbyggere i Danmark er medlem af folkekirken.

Medlemsprocenten er faldet 0,7 procentpoint fra sidste år, hvilket er tæt på det gennemsnitlige fald i medlemsprocenten de sidste 10 år. Procenten er således faldet mindre end sidste år, hvor den faldt 1,1 procentpoint.

Antallet af medlemmer er imidlertid faldet mere end sædvanligt. Fra 2023 til 2024 faldt medlemstallet med 22.696 medlemmer. Siden 2007 har vi kun to gange tidligere set større fald. Det var i 2013 i forbindelse med diskussionen om vielser af to af samme køn og i 2017 efter Ateistisk Selskabs kampagne for udmeldelse.

Når medlemstallet falder, skyldes det, at antallet af udmeldelser, dødsfald og udvandring blandt folkekirkens medlemmer overstiger antallet af personer, som bliver en del af folkekirken (dåb og genindmeldelser). En del af forklaringen på det store fald i medlemstallet i år er bl.a. et stort antal udmeldelser og et relativt lavt dåbstal.


Tabel 1: Folkekirkens medlemstal 2024

Note: Medlemsprocenten pr. 1. januar 2003 blev kun opgjort på landsplan.

Tabel 1 viser antallet af indbyggere i Danmark, medlemmer af folkekirken, hvor mange, som ikke er medlem af folkekirken, og medlemsprocenten fordelt på stifter og landsplan.


Figur 1: Medlemsprocent 2024

Kortet ovenfor viser en farvekodning af provstierne på baggrund af deres medlemsprocent. Kør musen over kortet og klik på det ønskede provsti for at se informationer om provstiet. For at få mere at vide om, hvordan hjemmesidens grafikker og tabeller fungerer, se vejledningen.


Figur 2: Medlemsprocenter over tid

Note: Medlemsprocenten pr. 1. januar 2003 blev kun opgjort på landsplan.

Der har i mange år været en lille, men nogenlunde konstant nedgang i medlemsprocenten. Figuren ovenfor og tabellen nedenfor viser udviklingen i medlemsprocenten siden 1990, dels for landet som helhed, dels for hvert af de 10 stifter.

Der ses et årligt fald i både medlemsprocenten og medlemstallet. Udover, at antallet af udmeldelser, dødsfald og udvandring blandt folkekirkens medlemmer overstiger antallet af personer, som bliver døbt og genindmeldt, er medlemsprocenten også påvirket af indvandring. Det stigende antal indvandrere og efterkommere er en del af årsagen til, at medlemsprocenten for folkekirken er faldende. Det skyldes, at det er en markant mindre andel af indvandrere og efterkommere, der er medlem af folkekirken sammenlignet med personer med dansk herkomst. For en definition af indvandrer, efterkommer og person med dansk herkomst se vejledning, se vejledningen.


Tabel 2: Folkekirkens medlemsprocent over tid fordelt på stifter og landspaln

Note: Medlemsprocenten pr. 1. januar 2003 blev kun opgjort på landsplan.

Tabel 2 viser udviklingen i medlemsprocenten siden 1990 fordelt på stifter og landsplan.

Antallet af medlemmer og antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar 2024. Opgørelsen er lavet af Danmarks Statistik på grundlag af Det Centrale Personregister CPR, hvor der er en særlig markering ved de borgere, som er medlemmer af folkekirken. Danskere, der er bosat i udlandet, men som fortsat er medlemmer af folkekirken, indgår ikke i opgørelsen.