Fortsæt til hovedindholdet
fkuv.dk
Kursusprogram

Specialuddannelse i sorg og sorggruppeledelse for præster I,1

Sorgområdet er karakteriseret ved, at mange forskellige fagligheder har bidraget til forståelsen af feltet. På denne specialuddannelse, der udbydes i et samarbejde mellem FUV og Det Nationale Sorgcenter og består af tre moduler, vil vi se nærmere på, hvordan teologien hhv. spejler og bryder med disse fags nyeste forskningsbaserede viden. Vi vil have fokus på, hvordan nogle af overvejelserne kan være med til at styrke det særlige folkekirkelige arbejde med sorg.


Uddybende kursusbeskrivelse:
Kirken har en lang tradition for at møde mennesker, som er i sorg over at have mistet en nærtstående - og mødet med sørgende indtager stadig en væsentlig plads i de fleste præsters dagligdag. Både i forbindelse med bisættelser og begravelser, men også ved efterfølgende individuelle samtaler og ikke mindst i sorggrupperegi.
Når det kommer til sorgen over døden, har man i den teologiske tradition imidlertid mest beskæftiget sig med sorgens årsag, nemlig døden. Selve sorgen har der kun været få systematiske teologiske overvejelser over. 

Særligt i takt med at der de seneste år er kommet større fokus sorg og sorgkultur, både inden for fag som psykologi, filosofi, sociologi og medicin, men også i samfundet som helhed, er der dog i stigende grad brug for en gennemtænkning af de teologiske perspektiver på sorg.
Der spilles teater om sorg, synges om sorg, tales om sorg - i podcasts, tv-programmer og magasiner. Der udgives anseelige mængder af sorglitteratur; både personlige beretninger, indføringer i nye sorgteorier, vejledninger i hjælp til at leve med sine døde og så videre. Samtidig er sorg blevet genstand for en øget forskningsmæssig interesse - med dertil hørende teorier, begrebsapparater, eksperter og interventioner. I 2018 blev sorg tillige en diagnose, hvilket gav anledning til fornyet debat om sorgens væsen.

Uddannelsen vil afspejle sorgområdets interdisciplinære karakter og er bygget op om en række centrale temaer, som kan inddrages direkte i den daglige praksis i forbindelse med både individuelle sjælesorgssamtaler og ikke mindst i sorggruppesammenhæng. 

Vi vil på uddannelsen blandt andet beskæftige os med:
- Sorgen som eksistentiel grænseerfaring
- Teologiske perspektiver på sorg før og nu
- Psykologiske sorgteorier
- Sorgkultur
- Sorgen i relation til krop og sprog
- Ledelse af sorggrupper

Undervisningen på uddannelsen vil veksle mellem oplæg og praktiske øvelser. 

Undervisere er blandt andet Allan Køster, ph.d. og seniorforsker ved Det Nationale Sorgcenter, Maria Baastrup Jørgensen, præst på Rigshospitalet og Laila Bomose, sognepræst og ph.d.studerende. 

Bemærk, at uddannelsens tre moduler afholdes som eksternatkurser ved FUV i København, Vartov, Farvergade 27 opg. F s. sal, 1463 K

Ved eksternatkurser sørger kursisterne selv for evt. indkvartering, morgenmad alle dage og aftensmad mandag til onsdag. Der vil blive serveret kaffe og brød første formiddag, frokost hver dag, aftensmad torsdag og kaffe og sødt/frugt i løbet af dagene.
Herudover afvikles kurset efter de samme retningslinjer som ved et internatkursus. Det vil sige, at deltagerne forpligter sig til at deltage i hele kurset og kursusdagen i fuld udstrækning og ikke påtager sig eller pålægges pastorale opgaver, mens kurset forløber.
Dato:2. maj - 6. maj 2022
Næste kurser:
29. august 2022 - 02. september 2022
07. november 2022 - 11. november 2022
Kursusleder:Sognepræst Maria Baastrup Jørgensen
Målgruppe:Præster der deltager i forløbet
Kursustype:Eksternatkurser
Kursussted:FUV København, Farvergade 27F, 2. sal, 1463 København K.
Kursus-id:K. 34a/22 - 2562
Ansøgningsfristen er udløbet