Nyheder
Nyheder

Ny uddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere

Nu kan du tilmelde dig den nye obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere

Obligatorisk Grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere

FUVs uddannelsesdel har siden offentliggørelsen d. 14. november 2019 af det nye cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer haft travlt med at tilrettelægge den del af uddannelsen, som vi har fået i opdrag.
Nemlig et uddannelsesforløb indeholdende tre ugers kristendomsfaglighed og to ugers kirkefaglighed.

Den samlede uddannelse vil dels have fokus på grundlæggende elementer i kristendommen såvel historisk som aktuelt og dels introducere til folkekirkens arbejde. Her vil der blive lagt særlig vægt på de opgaver, hvor kirke og kulturmedarbejdere typisk har deres virke med henblik på kvalifikation og inspiration.
Mht. uddannelseskravene i forhold til forudsætninger og opgaver henvises til cirkulærets tekst https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210905

FUVs uddannelse udbydes som internatsophold og fordeles over to år. Det er planen at der igangsættes nye forløb ca. hvert kvartal. Nyansatte skal tilmelde sig uddannelsen straks efter ansættelsen, så de hurtigt kan indplaceres og få information om uddannelsens forløb.
Mellem uddannelsesugerne (men ikke forud for den første) vil der skulle læses et pensum på i alt ca. 1200 sider på dansk. En del af dette uploades elektronisk. Der må desuden påregnes anskaffelse af enkelte bøger i forløbet (ca. 500 kr. gennem hele uddannelsesforløbet).
Der udstedes kursusbevis efter hver enkelt kursusuge. Der vil være gennemgående kursusleder på de respektive uddannelsesforløb.

Hvad koster det?
Uddannelsen skal være udgiftsneutral for FUV og koster 82.500 kr., som betales af menighedsråd/arbejdsgiver. Der opkræves således 16.500 kr. forud for hvert kursus. Det betyder, at betalingen fordeles over 3 kalenderår. Der fremsendes faktura til menighedsråd/arbejdsgiver.
Gebyr ved sen framelding må påregnes.
Prisen reguleres årligt.

Hvornår i 2020?
Første forløb igangsættes i uge 9/2020 og færdiggøres i uge 9/2022.
Andet forløb igangsættes i uge 18/2020 og færdiggøres i uge 18/2022.
Der igangsættes ligeledes 2 forløb i efteråret 2020.

Tilmelding og kontakt
Tilmelding sker foreløbigt på mail til fuv@km.dk og på FUVs hjemmeside vil man kunne se, hvilke oplysninger, der er relevante ved tilmeldingen.
Kontaktpersonerne for uddannelsen er:
Studielektor: Lars Sandbeck – lasa@km.dk – vedr. overordnede spørgsmål til uddannelsen og dens indhold.
Uddannelsessekretær: Lone Bagge – loba@km.dk – vedr. kursusadministration, til- og framelding og opkrævning.

Efteruddannelse
Allerede igangsatte forløb af FUVs hidtidige fire-ugers efteruddannelse for Kirke og kulturmedarbejdere afvikles planmæssigt.
Herefter nedlægges denne efteruddannelse. I stedet udbyder FUV en række tematiske efteruddannelses-kurser til kirke og kulturmedarbejdere herunder ansatte ved skole-kirkesamarbejdet. Kurserne kan være udbudt særskilt for denne gruppe eller sammen med præster. En fortegnelse over de kommende års kurser vil blive offentliggjort i januar 2020. Kurser vil desuden blive løbende annonceret på FUVs hjemmeside. Endvidere henvises til øvrige relevante kursusudbydere