Nyheder
Nyheder

Supervisoruddannelse

FUV tilbyder en toårig supervisoruddannelse med 16 pladser med start i september 2020

FUV tilbyder en toårig supervisoruddannelse med 16 pladser begyndende september 2020. Ud over et ugekursus i Løgumkloster i oktober 2020 vil deltagerne skulle regne med 12 dagskurser et sted midt i Danmark.

Hertil kommer, at kursisten deltager i supervision selv. Sideløbende hermed knyttes kursisten til en supervisor og lærer gennem praksis arbejdet i en supervisionsgruppe at kende (”mesterlære”). Skulle der mangle grupper, vil FUV oprette grupper i stifterne, som kan udgøre træningsgrupper for kommende supervisorer.

Uddannelsen er på samme tid en teoretisk uddannelse med et defineret fagindhold og pensum, som tilrettelægges og ledes af FUV-lektor med inddragelse af eksterne undervisere. Der må påregnes hjemmearbejde med en del litteratur om supervisionsrelaterede emner.

Som kriterium for optagelse på uddannelsen vil det blive forudsat, at den uddannelsessøgende selv har deltaget i supervisionsgrupper i en længere periode eller har lignende erfaring. Relevant efteruddannelse kunne være FUV’s specialuddannelse i sjælesorg, master i sjælesorg eller tilsvarende.

Uddannelsen afsluttes med en eksamination bestående dels i afleveringen af en 25 siders opgave, hvor den læste teori appliceres på praksis, dels i en ”eksamensdag”, hvor man i grupper på fire mundtligt drøfter opgavernes indhold og læring. Her inddrages ekstern censor, og der er tale om en bedømmelse med bestået/ikke-bestået. Der udstedes attest.

Der indgår et fastlagt faglitteraturpensum på 1500 sider, omfattende supervisionsteori, teori om samtalen samt teologisk litteratur. Dertil 500 sider særskilt udvalgt til opgavens indhold.

Fagansvarlig
Uddannelsen tilrettelægges af en arbejdsgruppe ledet af lektor Lars Kruse og bestående af yderligere fem personer:

Provst Grete Wigh-Poulsen,
Formand for Sammenslutningen af supervisorer sognepræst Christina Hellesøe Feddersen
Repræsentant for Kirkeministeriets HR-kontor Annemarie Steffensen
Hospitalspræst Christian Juul Busch
Uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup 

Der er åben ansøgning til uddannelsen, der skal søges inden 1. juni 2020. 
Det er dog FUV’s ønske at være i dialog med landets biskopper om optag på uddannelsen.

Datoer
2020: 8. september; 19. – 23. oktober (internat, Løgumkloster); 25. november
2021: 1. februar; 30. marts; 28. maj; 1. september; 28. september; 12. november
2022: Datoer endnu ikke fastlagt
Opgaveskrivning: august – november 2022
Eksamination januar 2023

Læs mere og ansøg om optagelse på uddannelsen her