Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Medlemstal, herkomst
Hjemmesiden blev opdateret d. 12. februar 2024 og har nu de nyeste tal. Hvis du kun kan se de gamle tal på hjemmesiden så skal du rydde din webbrowsers cache-filer for kirkestatistikken. Bruger du Microsoft Edge, Firefox eller Google Chrome kan du gøre dette ved at trykke ctrl+F5. Bruger du Safari så brug command+r eller command+shit+r. Dette skal du gøre for hver side, hvor du kun kan se de gamle tal. Det skal muligvis gøres et par gange.


Medlemstal fordelt efter herkomst

Danmarks Statistik opgør medlemstal fordelt efter herkomstgrupper. På baggrund af disse kan man lave en medlemsprocent for hver af grupperne. Herkomst er ikke det samme som etnicitet, om end de to begreber overlapper hinanden. Lidt forsimplet arbejder Danmarks Statistik med følgende definitioner af herkomstgrupperne:

  • Dansk oprindelse: Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, og denne forælder er født i Danmark.
  • Indvandrere: Personer, født i udlandet, hvis forældre begge er udenlandske statsborgere. Opgøres på indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande.
  • Efterkommere: Personer, født i Danmark, hvor ingen af forældrene er danske statsborgere eller er født i Danmark. Opgøres på efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande.

Definitionerne betyder, at børn af efterkommere fra vestlige eller ikke-vestlige lande vil blive opgjort som personer med dansk oprindelse. Allerede nu må man forvente, at gruppen består af personer med historiske rødder forskellige steder i verden, og med tiden vil gruppen blive endnu mere divers. 

Det er værd at bemærke, at kategorierne vestlige lande og ikke-vestlige lande er meget brede og inkluderer folk med mange forskellige religiøse og kulturelle baggrunde. Folk fra ikke-vestlige lande kan derfor komme fra områder, hvor fx hinduisme, islam eller kristendommen er den dominerende religion.

Tabel 1 viser, at personer med dansk oprindelse har den højeste medlemsprocent, ca. 12 procentpoint højere end den samlede medlemsprocent.


Tabel 1: Meldlemsprocenter fordelt efter herkomst på stifts- og landsplan 2024

 

Nedenstående kort viser medlemsprocenterne fordelt efter herkomst fordelt på provstier. Kortet baserer sig kun på procenter og tager ikke højde for antallet af personer i de forskellige herkomstgrupper. Derfor er der store udsving i de små herkomstgrupper, særligt medlemsprocenten for efterkommere fra ikke-vestlige lande svinger meget. De tykke sorte linjer på kortet viser stiftsgrænserne.

Man kan til- og fravælge forskellige lag alt efter, hvilken herkomstgruppe man vil se medlemsprocenten for. Selvom man kan aktivere to lag på samme tid, kan man kun se det ene. Hav derfor altid kun et lag aktiveret ad gangen. Man kan trykke på de enkelte provstier for at se, hvor mange, fx personer med dansk oprindelse, der er i hvert provsti. Nederst på denne side kan man finde en grafisk vejledning til kortet.

 

Figur 1: Medlemsprocenter fordelt efter herkomst 2024

 

Figur 2 og tabel 2 viser de forskellige medlemsprocenter over tid. Der er et lille fald i de fleste procenter bortset fra blandt efterkommere fra ikke-vestlige lande. Denne er svagt stigende.


Figur 2: Medlemsprocenter fordelt efter herkomst over tid

Tabel 2: Medlemsprocenter fordelt efter herkomst over tid

Bevæg musen henover det markerede ikon for at få muligheden for at til- og fravælge lag. Lag, hvor der er sat flueben, optræder på kortet. Selvom man kan markere flere lag på samme tid, så kan man ikke se mere end ét lag ad gangen. Hav derfor altid kun et lag aktiveret.

Tryk på det enkelte område for at se mere om det.

Kortet er lavet med kort fra Datafordeleren og data fra Danmarks Statistik.