Fortsæt til hovedindholdet
Kirke- og kulturmedarbejdernes obligatoriske grunduddannelse
Uddannelsesplan

Uddannelsesplan

Den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere

Som nyansat kirke- og kulturmedarbejder er man i henhold til kirkeministeriets Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210905 forpligtet på at gennemføre en grunduddannelse i kristendoms- og kirkefaglighed af fem ugers varighed ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter - med mindre man har de i cirkulæret beskrevne kvalifikationer. 

Uddannelsens forløb
Uddannelsen er bygget op over fem kursusmoduler: de tre første kurser angår kristendomsfaglighed (almen teologi), de efterfølgende to kurser angår kirkefaglighed (arbejdspraksis og faglig kompetence). 

Den samlede uddannelse skal være gennemført i løbet af to år efter ansættelsens begyndelse. Der udstedes kursusbevis for hvert gennemført kursusmodul. De fem kursusbeviser udgør tilsammen dokumentation for uddannelsens gennemførelse.

Der er tale om internatkurser fra mandag til fredag, altså med fire overnatninger. Uddannelsen foregår på tre forskellige kursussteder med ca. et halvt års mellemrum: 

-          Kursus a: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Løgumkloster
-          Kursus b: Liselund Møde- og Kursussted, Slagelse
-          Kursus c: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Løgumkloster
-          Kursus d: Liselund Møde- og Kursussted, Slagelse
-          Kursus e: Diakonhøjskolen, Aarhus
 

Kristendomsfaglighed
Hensigten med de tre første kursusmoduler er at opbygge et bredt og solidt kendskab til kristendommens historie, teologi og væsentligste temaer. Ud over et bredt, introducerende forløb (kursus a), hvor kursisterne stifter bekendtskab med teologiens fag – kirkehistorie, gammel- og nytestamentlig bibelkundskab, dogmatik, religionsfilosofi og praktisk teologi – stilles der i de to efterfølgende kurser skarpt på en række aktuelle og samtidsrelevante emner og problemstillinger, der specifikt angår folkekirken og kristendommen i dagens Danmark. I kursus b er der fokus på reformationstidens teologi med særlig vægt på emnerne gudsbillede og menneskesyn, den evangelisk-lutherske forståelse af synd og frelse, dåb og nadver og kristendommens forhold til de andre religioner. Kursus c omhandler den kristne etik, kristendommens forhold til det politiske, religionskritik, Biblens relevans i dag og lidelsens problem.

Kirkefaglighed
Med kirkefaglighed sigtes der dels til viden om og forståelse af folkekirken som institution og arbejdsplads, dels til de kernefaglige opgaver og kompetencer, der almindeligvis forbindes med arbejdet som kirke- og kulturmedarbejder. Kursus d har tre fokuspunkter: for det første introduceres kursisterne til folkekirken som både teologisk og sociologisk størrelse – altså kirkens forhold til evangeliet og den kristne tradition på den ene side og til det danske samfund i det 21. århundrede på den anden side; for det andet fokuserer kurset på de formelle regler, kirke- og kulturmedarbejdere er underlagt; og for det tredje arbejdes der i løbet af kurset med religionspædagogik i både teori og praksis. Kursus e omhandler diakoni og sjælesorg, børn og unges mistrivsel, undervisning af børn med særlige behov samt kommunikation og formidling i brugen af skrevne og sociale medier.

Pensum
Til grunduddannelsen er der knyttet et pensum på ca. 1200 sider bestående af henholdsvis bøger, som kursisterne selv anskaffer, og artikler og boguddrag, som vil være tilgængelige elektronisk. Teksterne indgår i kursusundervisningen, og det forventes, at kursisterne læser ca. 300 sider forud for hvert af kurserne b, c, d og e. 
Pensumliste samt læseplan vil være tilgængelig ved opstart af kursusmodul a på intranettet for de pågældende hold.