Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stillinger
Stillingsbeskrivelse. Rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Stillingsbeskrivelse.

Rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Denne stillingsbeskrivelse indeholder de væsentligste opgaver og udfordringer, som den nye rektor vil stå overfor, og en beskrivelse af de krav og forventninger, der er til rektors kompetencer. I det følgende gives indtryk af stillingens indhold og kompleksitet. Sidst i teksten er der oplysninger om ansættelsesprocessen.

Om FUV
Som ny rektor får du det overordnede ansvar for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og bliver dermed rektor for 43 ansatte fordelt på tre matrikler i henholdsvis Løgumkloster, Aarhus og København. Der er tre ledere, som har ansvar for hhv. uddannelsesområdet, vidensområdet og sekretariatet.

FUV kvalificerer folkekirkens arbejde og understøtter dens rolle i samfundet.

FUV uddanner præster, provster, andre ansatte og frivillige i folkekirken på et videnskabeligt grundlag. FUV udbyder den forberedende praktiske uddannelse til præst i folkekirken på de to pastoralseminarier, det obligatoriske introduktionsforløb for nyansatte præster, den obligatoriske efteruddannelse for nyansatte provster, den obligatoriske grunduddannelse for nyansatte kirke- og kulturmedarbejdere, obligatorisk grunduddannelse for provstisekretærer samt en række længerevarende frivillige efteruddannelsestilbud. Derudover tilbyder FUV kurser til præster, andre ansatte og frivillige i en bred palette af tilbud fra almenteologiske til pastoralteologiske emner samt mulighed for fordybelse i fagområder, som grænser op til det teologiske felt.

FUV indsamler, bearbejder og formidler data og viden om den danske folkekirke og om folkekirkens betydning, placering og bevægelse i det danske samfund. Det gælder både nye initiativer i folkekirken og de klassiske kerneopgaver. Folkekirkens Videnscenter initierer og leder en række forsknings- og udviklingsprojekter, bl.a. finansieret af eksterne midler. Videnscentret leverer derudover konsulentydelser til stifter, provstier og andre indenfor kirkeområdet.

Som den fælles folkekirkelige aktør på uddannelses- videns- og udviklingsområdet i Danmark skal FUV have fokus på en kontinuerlig gensidig berigelse af uddannelsestilbud, vidensformidling og udviklingstiltag i folkekirken med udgangspunkt i samspillet mellem viden og praksis. Som fælles folkekirkelig aktør er FUV samtidig samlingspunkt for kollegial udvikling, samvær og netværksdannelse for præster m.fl. på tværs af sogne, provstier, stifter og andre arbejdspladser med tilknytning til folkekirken.

FUV blev etableret den 1. januar 2014 efter en sammenlægning af Folkekirkens Institut for Præster i København og Aarhus (pastoralseminarierne og den obligatoriske efteruddannelse for præster og provster), Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster samt Folkekirkens Konfirmandcenter. I forbindelse med etableringen af FUV blev Centret for Viden og Udvikling oprettet.

FUV er en institution under Kirkeministeriet og ledes af en bestyrelse på seks medlemmer:

 • Elof Westergaard, biskop, formand
 • Lene Graakjær Lund, Kirkeministeriet, næstformand
 • Pernille Vigsø Bagge, sognepræst, repræsentant for Den Danske Præsteforening
 • Mette Kathrine Grosbøll, sognepræst, repræsentant for Den Danske Præsteforening
 • Anton Kristian Pihl, repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd
 • Henrik Wigh-Poulsen, biskop

Rektorstillingen er forankret i centret ved Løgumkloster og har tjenestested her. Det forudsættes, at rektor er til stede i Løgumkloster tre dage om ugen i gennemsnit. Der må påregnes en betydelig rejseaktivitet mellem FUVs tre matrikler, ligesom rektor skal være i kontakt med folkekirkens aktører i hele landet.

Bevilling til FUV er i størrelsesordenen 40 mio. kr. årligt og kommer fra folkekirkens fællesfond. I 2021 var der beskæftiget ca. 35 årsværk, hertil kommer ca. 18 timelærere med fast tilknytning til FUV. Derudover har FUV mange samarbejdsrelationer af kortere varighed i det folkekirkelige landskab, herunder indgås der mange honoraraftaler med oplægsholdere og undervisere på uddannelsesområdet og på vidensområdet indgås der løbende samarbejdsaftaler med andre aktører i folkekirken.

Du kan læse mere om FUV på: www.fkuv.dk

Opgaver for den nye rektor
Som rektor for FUV får du ansvaret for at virkeliggøre bestyrelsens strategiske mål, ligesom du har ansvaret for FUVs samlede økonomi og drift. Det er tillige rektors ansvar at sikre, at FUV lever op til Bekendtgørelsen om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/13

FUV er en ambitiøs og videnstung institution, som her otte år efter sin dannelse i høj grad er lykkedes med at indfri forventningerne til en fusioneret institution med nye opgaver.

Forventningerne til ny rektor er dels at fastholde og konsolidere de resultater, der er skabt, dels at videreudvikle FUV med særligt fokus på:

 • En tydelig kommunikation på tværs af hierarkiet, så tråden ml. bestyrelse, ledelse og medarbejdere styrkes – i begge retninger
 • Et endnu tættere samspil på tværs af institutionen mellem uddannelsesområdet og vidensområdet med fokus på den gensidige berigelse af FUVs tilbud
 • Professionalisering af administrative processer og arbejdsgange
 • En fælles udviklingsretning for et samlet FUV

Derudover vil der være nogle indsatsområder, som rektor vil få ansvaret for at løfte inden for den nærmeste fremtid. Det drejer sig om:

 • Tilvejebringelse af en samlet strategi for FUV
 • Understøttelse af den samarbejdsorganisation, som er under etablering samt aktiv brug af disse fora
 • Understøttelse af bestyrelsen i beslutninger om den langsigtede økonomi

Du bliver leder for tre ledere, som fungerer som ledere for hver deres område. Det er et vedvarende opmærksomhedspunkt for rektor at arbejde for en fælles ledelseskultur.

Personprofil
Rektor refererer til formanden for FUVs bestyrelse – aktuelt er det Elof Westergaard, biskop i Ribe.

Der søges en rektor med følgende kompetencer (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Akademisk uddannelse med baggrund i teologi eller anden samfundsfaglig baggrund
 • Veneration for og indsigt i folkekirkens rolle og virke
 • Kan lede en kompleks organisation fordelt på flere matrikler med stor tydelighed og sætte fælles retning
 • Kan arbejde på såvel det strategiske som det operative plan og sikre udvikling og solid daglig drift
 • Kan lede fagligt stærke ledere og medarbejdere og balancere mellem at sætte retning og give plads
 • Kan give faglig sparring til de tre ledere
 • Forståelse for offentlig forvaltning og administration, herunder planlægning, styring og opfølgning
 • Kan udvikle en fælles ledelseskultur
 • Er en troværdig kommunikator, der kan samarbejde, involvere og skabe forståelse for retningen og beslutninger
 • Du skal hvile godt i din faglighed, i din rektorrolle og have modet til at træffe og gennemføre beslutninger

Løn og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som rektor i en fuldtidsstilling. Ansættelsen sker på åremålsvilkår i henhold til AC-overenskomstens bilag 3 med indplacering i lønramme 38. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen. Hvis du kommer direkte fra en ansættelse i tjenestemandsstilling, kan du fastholde din tjenestemandsstatus.

Ansættelsesproces
Bestyrelsen for FUV har nedsat et ansættelsesudvalg, der med hjælp fra Anne Jøker. Analyse og rådgivning gennemfører ansættelsesprocessen.

Ansættelsesudvalget består af følgende medlemmer:

 • Elof Westergaard, formand for ansættelsesudvalget
 • Lene Graakjær Lund, Kirkeministeriet
 • Pernille Vigsø Bagge, sognepræst, formand for Den Danske Præsteforening
 • Anton Kristian Pihl, Landsforeningen af Menighedsråd
 • Lisbeth Krogh, ledelsesrepræsentant, FUV

Samtlige ansøgninger vurderes tillige af et bedømmelsesudvalg, som er nedsat iht. BEK nr. 13 af 10/01/2018 §§ 18-21.

Ansøgningsfristen udløber søndag den 6. november 2022, og du kan søge stillingen via https://www.km.dk/ministeriet/job-i-ministeriet.

Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til første samtalerunde den 17. november. Hvis du bliver udvalgt, hører du umiddelbart herefter.
Første samtalerunde finder sted tirsdag den 22. november i Løgumkloster og anden samtalerunde onsdag den 7. december i Ribe.

Mellem de to samtalerunder gennemføres testforløb ved Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og der indhentes referencer ved Anne Jøker. Analyse og rådgivning. Der indhentes typisk 2-3 referencer efter forudgående aftale med ansøger.
Testforløbet omfatter:

 • En personlighedstest
 • En kognitiv test
 • En opfølgende testsamtale, hvor der drøftes kompetencer i forhold til den beskrevne personprofil.

Ved anden samtalerunde skal kandidaten løse en opgave med afsæt i en konkret case.

Forventet tiltrædelse er den 1. februar 2023.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte biskop og bestyrelsesformand for FUV Elof Westergaard på telefon 7542 1800 / 2476 7040 eller konsulent Anne Jøker på telefon 2143 6070.

Stillingsbeskrivelse. Rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (pdf)