Nyheder
Nyheder

Samarbejde og diakoni: Fire projekter får midler fra Videnspuljen

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter støtter i år fire projekter med i alt knap 1,14 millioner kr. fra Videnspuljen 2015.

"Samarbejdsmuligheder mellem sognekirken og kommunale aktører, f.eks. på det diakonale område". Dette satsningsområde havde særlig bevågenhed, da der blev taget stilling til, hvilke projekter, der skulle tildeles en bevilling fra Folkekirkens Videnspulje 2015. 

Der indkom 17 ansøgninger til Videnspuljen. Følgende fire projekter har modtaget støtte.

Diakonal innovation på tværs. Sådan kan folkekirken og ældreplejen skabe bedre vilkår for demente

Ansøger: Center for kirke og kultur, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg.

Beskrivelse af projektet: "Formålet med projektet er at skabe grundlag for et tættere samarbejde mellem folkekirken og ældreplejen med henblik på at øge livskvaliteten for demente. Med udgangspunkt i N. Luhmanns teorier er vores udgangspunkt en undersøgelse af, hvilke forskellige anskuelser, perspektiver og praksisser, der optræder hos involverede aktører, for derved at identificere hvilke barrierer, der kan være for samarbejde med demente som genstandsfelt. Undersøgelserne skal danne afsæt for design af en række diakonale, innovative initiativer med demente som målgruppe, og endelig tests.

Resultaterne skal videreformidles til relevante aktører, herunder kommunernes dementkoordinatorer, plejecentre, folkekirker og pårørendegrupper og skal åbne for ny praksis for samarbejde mellem folkekirke og aktører i ældreplejen."

Projektets tidshorisont: 1½ år. Start april 2016 - slut maj 2017.

Tildelt beløb: Kr. 204.788.

Kontakt: Præst og fagchef Henny Kvist, tlf. 38 38 41 51, e-mail

Sognekirkens plads i fremtidens samfund; nye udfordringer, nye muligheder, nye samarbejdspartnere

Ansøger: Aarhus Domprovsti.

Beskrivelse af projektet: "En kvalitativ og kreativ undersøgelse i samarbejde med Aalborg Universitet af hvordan sognekirker i Aarhus, Aalborg, Odense og Roskilde domprovstier alene eller i samarbejde med andre aktører kan engagere flere af fremtidens (for)brugere i kirkens diakonale, teologiske og fx kulturelle arbejde."

Projektets tidshorisont: Ca. to år.

Tildelt beløb: Der er reserveret kr. 300.000 til projektet.

Kontakt: Domprovst Poul Henning Bartholin, tlf. 86 12 16 74, e-mail

Kirker og kommuner i samarbejde - fællesskab om velfærd

Ansøger: Center for frivilligt socialt arbejde, Odense.

Beskrivelse af projektet: "Visionen med projektet er, at et styrket samarbejde mellem folkekirkens diakonale frivillighed og kommunerne kan være med til at skabe en bedre indsats for udsatte borgere i Danmark. Konkret vil vi i projektet synliggøre sognekirkerne som relevant samarbejdspartner for kommunerne på det frivillige sociale område. Dette vil vi gøre ved at:
1. Skabe et styrket vidensgrundlag om samarbejdet mellem folkekirkens diakonale frivillighed og kommunerne.
2. Formidle erfaringer, muligheder, potentialer og barrierer i samarbejdet mellem sognekirker og kommuner til projektets målgrupper i kirker, kommuner og frivillige organisationer."

Projektets tidshorisont: 1. oktober 2015 - 30. december 2016

Tildelt beløb: Kr. 373.000.

Kontakt: Center for frivilligt socialt arbejde, tlf. 66 14 60 61, e-mail

Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen

Ansøger: Cand.teol og lektor ved VIA University College Dorete Kallesøe.

Beskrivelse af projektet: "Lærke Groth, cand.pæd. og timelærer, og Dorete Kallesøe, lektor, fra VIA University College vil undersøge, om relevansen og udbyttet af konfirmandforberedelsen forøges, hvis undervisningen i højere grad bærer præg af filosofiske samtaler om eksistentielle spørgsmål, understøttet af dialogiske strukturer og aktiviteter. Gennem workshops og supervision af præster vil vi skærpe præstens evne til at facilitere refleksion og dialog blandt de unge. I samarbejde med de deltagende præster vil vi udarbejde materiale og aktiviteter til brug i konfirmandundervisningen, som kan deles med andre.

Projektet vil blive evalueret dels af konfirmanderne gennem spørgeskemaer og fokusgruppeinterview, dels gennem interview med præsterne. Fokus for evalueringen vil være oplevelse af relevans og mening, deltagelse, motivation og udvikling af personlig holdningsdannelse."

Projektets tidshorisont: 1. september 2015 - 1. januar 2017.

Tildelt beløb: Kr. 260.000.

Kontakt: Dorete Kallesøe, tlf. 87 55 32 00, e-mail og Lærke Groth, e-mail


Yderligere information om projekterne og Videnspuljen 2015 kan fås ved henvendelse til leder af Videnscentret Birgitte Graakjær Hjort, tlf. 24 64 47 37.

Læs mere

Videnspuljen og Centret for Viden og Udvikling 


Fotos: Seier/Christian Roar Pedersen/Mike/Gordan Cowan