Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Folket og folkekirken 2021
Folket og folkekirken 2021

Danskerne og folkekirken er en årlig tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse, der afdækker, hvordan danskerne bruger folkekirken, og hvordan deres forhold til folkekirken udvikler sig. Undersøgelsen blev udført første gang 2021 for at undersøge danskernes brug af folkekirken i 2020.

Undersøgelsen er tænkt som et supplement til de årlige kirkestatistikker, som man kan finde på denne hjemmeside. Med undersøgelsen forsøger vi at afdække forhold, som ikke kan måles af fx medlemsprocenten, bl.a. hvordan danskerne opleveler gudstjenesten og de kirkelige ritualer, samt hvor mange kommer til folkekirkens gudstjenester. Forventningen er, at undersøgelsen skal gentages årligt, og vi dermed kan følge befolkningens tanker om og brug af folkekirken sammen med de årlige kirkestatistikker. Denne undersøgelse beskæftiger sig derfor ikke med folkekirken under coronakrisen. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har lavet en undersøgelse af dette, som kan findes her: https://www.fkuv.dk/aktuelt/nyheder/folkekirken-og-corona-1.

De meste interessante fund

Undersøgelsen har mange interessante resultater. Vi vil særligt fremhæve danskernes oplevelse af gudstjenesten og de folkekirkelige ritualer. 52 % af respondenterne oplevede den sidste gudstjeneste, som de var til, som enten positiv eller meget positiv. Herudover havde 64 % en positiv eller meget positiv oplevelse af det sidste bryllup, dåb eller konfirmation, som de deltog i. Vi vil også fremhæve, at befolkningen har stor tillid til folkekirken. 68 % har meget stor tillid eller ret stor tillid til folkekirken. Endelig vil vi også fremhæve, at mange er på vippen i forhold til om de kunne finde på at tale med en præst, hvis de havde et havde personligt problem. 30 % svarer, at de måske kunne finde på på at tale med en præst i en sådan situation. Det samme spørgsmål viser, at 20 % godt kunne finde på at tale med præst om personlige problemer. Der er dermed mange danskere, som er åbne for en samtale, når livet bliver svært.

FUV har tidligere sponsoreret undersøgelsen "Hvad forventer folket af kirken". Dem, som finder undersøgelsen Danskerne og folkekirken 2020 relevant, vil også finde denne undersøgelse spændende. Du kan finde undersøgelsen her: https://www.fkuv.dk/undersoegelser-og-viden/udgivelser-og-rapporter/hvad-forventer-folket-af-kirken. Vi vil også gøre opmærksom på, at i løbet af 2021 udkommer resultaterne af den første del af FUV's befolkningsundersøgelse, som er en større kortlægning af forholdet mellem folkekirken og danskerne.

Metodiske kommentarer til undersøgelsen

Besvarelserne er indsamlet af Norstat Danmark A/S på vegne af FUV. Norstat har indsamlet besvarelser fra 1031 personer fra deres panel. Du kan læse mere om Norstats panel her: https://norstat.dk/hvad-vi-tilbyder/online-dataindsamling. For at opnå den stærkest mulige repræsentativitet har Norstat vægtet besvarelserne. Nederst på denne hjemmeside viser vi de tal, som vægten er beregnet på baggrund af. Med 1031 besvarelser kan vi med 95 % sikkerhed sige, at svarfordelingerne ligger indenfor +-3,1 % af, hvad tabellerne viser. 

Spørgsmål til undersøgelsen

Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakte FUV’s sociologiske vidensmedarbejder Bjarke S. Mortensen på e-mail: bsm@km.dk

 


Undersøgelsens resultater

 

Har du set eller hørt omtale af folkekirken i andre medier end folkekirkens egne i 2020?

Her tænker vi på omtale i landsdækkende, regionale eller lokale medier, fx Berlingske, Skive Folkeblad, Danmarks Radio mv. Omtale af folkekirken kan fx være omtale af folkekirkens aktiviteter, debatindlæg fra personer med tilknytning til folkekirken eller al anden omtale.

Var du i kontakt med folkekirken i 2020?

Fx kommunikerede du med nogen fra folkekirken; en graver, præst eller menighedsrådsmedlem, eller deltog du i en af folkekirkens aktiviteter, som fx en gudstjeneste, foredrag i kirken, m.v.

Deltog du i en julegudstjeneste afholdt af folkekirken d. 24. december i 2020?

Du kan have deltaget fysisk eller deltaget i en online julegudstjeneste.

Deltog du i en julegudstjeneste afholdt af folkekirken d. 24. december i 2019?

Du kan have deltaget fysisk eller online.

Deltog du i en dåb, et bryllup, en begravelse eller en konfirmation, som blev afholdt i folkekirken i 2020?

Du kan have deltaget fysisk eller online.

Hvor ofte gik du til gudstjeneste i folkekirken i 2020?

Se bort fra gudstjenester, som du deltog i, fordi du var inviteret til barnedåb. Se også bort fra bryllupper, begravelser, konfirmationer, gudstjenester juleaften og juleaftensdag. Du kan have deltaget fysisk eller online.

Hvor ofte deltog du i et arrangement arrangeret af folkekirken i 2020?

Her tænker vi på foredrag, koncerter, babysalmesang, studiekredse, samtalegruppe o.l. Se bort fra gudstjenester, bryllup, begravelse, dåb og konfirmation. Du kan have deltaget fysisk eller online.

Hvor ofte benyttede du dig af et digitalt tilbud fra folkekirken i 2020?

Med digitale tilbud mener vi fx radiogudstjeneste, podcast, online gudstjeneste, online koncert, online babysalmesang o.l.

Har du set opslag, indslag, artikler e.l. fra folkekirken på digitale medier i 2020?

Her tænker vi på fx opslag fra folkekirken.dk, dit lokale sogn, stifterne m.v.

Hvordan har dit personlige forhold til folkekirken udviklet sig i løbet af 2020?

Her tænker vi på, hvordan du tænker og føler om folkekirken og ikke på fx ansættelsesforhold el.lign.

Hvordan oplevede du den sidste folkekirkelige gudstjeneste, som du var til?

I folkekirken finder en dåb altid sted ved en gudstjeneste, så hvis du har deltaget i en dåb, så har du også deltaget i en gudstjeneste.

Her tænker vi ikke på bryllup, begravelse eller konfirmation. Vi tænker alene på gudstjenester. Det kan være en gudstjeneste, som du har deltaget i, fordi du var inviteret til en dåb.

Hvordan oplevede du det sidste folkekirkelige bryllup, begravelse eller konfirmation, som du var med til?

Inden du påbegyndte denne undersøgelse, vidste du, at alle kan få en fortrolig og gratis samtale med en præst om personlige problemer?

Hvor har du dit kendskab om folkekirken fra?

Marker de svarmuligheder, som passer på dig, du må gerne vælge flere svar

Har du nogensinde stemt ved et menighedsrådsvalg?

Der er et menighedsråd tilknyttet alle sognene. Alle over 18 år, som er medlem af folkekirken, har stemmeret. 

Her skal du placere dig i forhold til nogle tillægsord. Din placering skal vise noget om din relation til folkekirken. 

Folkekirken er for mig…

Folkekirken er for mig…

Mener du, at folkekirkens ritualer er en del af de danske traditioner?

Folkekirkens ritualer er bl.a. dåb, bryllup og begravelse

Det følgende spørgsmål omhandler folkekirkens rolle i den offentlige debat. Mener du, at ansatte og aktive i folkekirken fx præster og biskopper bør deltage…

Hvor stor tillid har du til…

folkekirken

Hvor stor tillid har du til…

Røde Kors

Hvor stor tillid har du til…

kongehuset

Hvor stor tillid har du til…

Ældre Sagen

Mener du, at forholdet mellem folkekirken og stat skal fortsætte, som det er nu?

Efter din vurdering, hvilken rolle spiller folkekirken i dit lokalområde?

Såfremt du havde et personligt problem, kunne du finde på at tale med en præst om det?

De følgende udsagn skal afdække, hvor vigtige folkekirkens ritualer er for dig.

Forestil dig, at du står i følgende situationer, i hvilken grad er det vigtigt for dig, at der er et folkekirkeligt ritual, hvis….

... du skal giftes?

… dit barn skal døbes?

... du skal begrave en nær pårørende?

... dit barn skal konfirmeres?


Respondenternes demografiske data

De følgende tabeller viser demografiske data om undersøgelsen. tabellerne indeholder tal, som ikke er vægtet, da de skal vise noget om, hvordan billedet var, før Norstat vægtede tallene. Dataene er vægtet på baggrund af respondenternes alder, køn og region.

 

Er du medlem af den danske folkekirke?

Hvor gammel er du?

Er du mand eller kvinde?

Region