Fortsæt til hovedindholdet
Kursusprogram
Praktisk information

Praktisk information

Vejledning til ansøgning og information om optagelse, ophold, betaling, afbud, undervisning og lokaler. 

Ansøgning
Ansøgning om deltagelse i kursus sker elektronisk via kursusprogrammet. Umiddelbart efter vil man modtage en mail om, at ansøgningen er modtaget. Modtager man ikke en mail, bedes man kontakte kontoret på fuv@km.dk. 

Når ansøgningsfristen er udløbet, får man som ansøger direkte besked, om man er optaget på kurset. Har man inden ansøgningsfristens udløb særligt behov for at kende mulighederne for at blive optaget, kan man henvende sig til kontoret. 

Det anbefales at søge tidligt, da ansøgningstidspunktet er et vigtigt kriterium for udvælgelsen af deltagerne, når kurserne er overtegnede.

Når der er tale om sammenhængende kursusrækker, annonceres disse så vidt muligt med fastlagte terminer for alle de efterfølgende kurser. Med mindre andet oplyses ved det enkelte kursus, skal der kun søges i forbindelse med kursusrækkens første kursus. Ved optagelse underrettes provsti og stift om alle kursusrækkens terminer.

Optag af kursister
For præsters vedkommende finder optagelse sted i et samspil mellem FUV og provst/stift. Det betyder på den ene side, at FUV kun kan optage præster, hvis ansøgning er blevet godkendt ad tjenestevejen, men på den anden side er det ingen garanti for optagelse, at ansøgning om et konkret kursus eventuelt er blevet aftalt i forbindelse med MUS, da udtagelse af deltagere på overtegnede kurser foretages af FUV.

Med mindre et kursus er overtegnet, bliver alle ansøgere - forudsat at ansøgningen er blevet godkendt ad tjenestevejen - optaget, uanset antallet af eller tidspunkterne for deres deltagelse i tidligere kurser.

I tilfælde af overtegnede kurser vil den primære sortering blive foretaget ud fra et hensyn til spredning, idet ansøgere med ældre eller ingen deltagelse i tidligere almene FUV-kurser bliver rykket frem foran ansøgere, der har været på andre kurser inden for det seneste par semestre. Tidspunktet for ansøgningen er dog stadig et vigtigt kriterium, hvis og når der skal vælges mellem ansøgere med samme forudsætninger.

I enkelte tilfælde kan det også være ønskeligt at tage hensyn til en spredning i ansøgernes fx geografiske/ stiftsmæssige placering eller i anciennitet, ligesom provsten kan have ledsaget ansøgningen med en særlig begrundelse, fx at præsten varetager en funktion i provstiet, som vil nyde gavn af deltagelsen i kurset.

For præsters vedkommende underretter FUV provsti og stift, om ansøgeren er blevet optaget, har fået afslag eller er kommet på venteliste. Det samme sker, hvis et kursus må aflyses, hvis en ansøgning trækkes tilbage, eller der meldes afbud til et kursus, som man var blevet optaget på.

Ophold
Hovedparten af FUV's almene kurser afholdes som internatskurser i Løgumkloster med indkvartering i enkeltværelser på Løgumkloster Refugium.
Derudover afholdes kurser på FUV’s lokaliteter i Aarhus og København - dette almindeligvis som eksternat eller dagskurser. Der kan også afholdes kurser på eksterne kursussteder rundt om i landet. 

Deltagerne skal tage fast ophold på kursusstedet i kursusperioden, deltage i hele programmet og være frigjort fra andre arbejdsforpligtelser. Bortset fra weekender kan deltagerne ikke have familie boende. Eventuelle undtagelser fra denne ordning skal aftales med kursusleder/rektor forud for kurset. 

Betaling
FUV's drift betales af folkekirkelige midler. Kurserne er gratis for præster, provster og biskopper ansat af kirkeministeriet, og deres rejseudgifter dækkes af stiftet efter kirkeministeriets regler; udgifterne opføres på den almindelige kørselsafregning, der indsendes med bilag ad tjenestevejen. 

For andre kursister end præster, provster og biskopper opkræves betaling for ophold og undervisningsmidler. 

Priserne pr. 1. januar 2022:
Kursusdøgn - inkl. ophold og forplejning: 2.700 kr.
Kursusdag - inkl. forplejning: 1.100 kr. 

Afbud
Ved afbud til internatskurser med betaling vil der blive sendt opkrævning for ophold og forplejning efter nedenstående betingelser:

  • Afbud mere end 16 dage før kursusstart: intet afbudsgebyr
  • Afbud mellem 16 dage og 48 timer før kursusstart: 688 kr. pr. kursusdøgn.
  • Afbud senere end 48 timer før kursusstart: 1.375 kr. pr. kursusdøgn
  • Ved fravær uden afbud betales 1.375 kr. pr. kursusdøgn.

Undervisning
Såvel kurser af kortere varighed som en- og to-ugers kurser er intensive kurser samlet om et eller flere emner, og hvor både formiddage, eftermiddage og aftener almindeligvis vil være skemalagte. Der bliver udsendt et detaljeret kursusprogram for de enkelte kurser tre-fire uger før kursusstart. 

Undervisningslokaler
I Løgumkloster finder undervisningen primært sted i FUV's egne bygninger: Slottet og Kirkeallé 2. Begge steder er der bibliotek og opholdsstuer. Når der er flere kurser samtidig, vil der også kunne være undervisning i Løgumkloster Refugiums lokaler. Kurser på FUV's lokaliteter i Aarhus og København afholdes i pastoralseminarieuddannelsens undervisningslokaler.