Optagelse
Kandidater fra et ikke-dansk universitet

Kandidater fra et ikke-dansk universitet

Afsluttet kandidateksamen er en forudsætning for at deltage i Pastoralseminariets undervisning.

Kandidater med teologisk embedseksamen fra et ikke dansk universitet kan optages under disse forudsætninger: 

  1. Når der foreligger en ækvivalensvurdering af deres uddannelse fra studieadministrationen for teologi på universitetet i Aarhus eller København. Vedrørende reglerne for en sådan vurdering henvises til fakulteternes studiekontorer. 

    Vi må desværre understrege, at en CIRIUS-bedømmelse ifølge gældende lovgivning ikke i sig selv gælder for at være en tilstrækkelig ækvivalensvurdering, idet CIRIUS alene vurderer uddannelsesinstitutionens standard og uddannelsens omfang, men ikke dens faglige indhold. Man kan derfor ikke optages alene på grundlag af en CIRIUS-bedømmelse.

  2. Når eventuelle krav, som ækvivalensvurderingen måtte stille som betingelse for godkendelse er opfyldt, eller nærmer sig opfyldelse. Ansøgning om optagelse sendes med dokumentation til en af Pastoralseminariets rektorer. 

    Kandidater, som udover eventuel udenlandsk uddannelse også har fulgt den dertil hørende pastoralteologiske videreuddannelse, har – efter ansøgning – mulighed for at få afviklet pastoralseminariekurset på andre, reducerede vilkår. Sådanne særordninger aftales enkeltvis med rektor. Der vil i kunne pålægges brugerbetaling for omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling.


Særligt for studerende fra Færøerne og Grønland

Færøske og Grønlandske studerende, som ikke har teologisk embedseksamen fra dansk universitet, kan optages på pastoralseminariekurserne på grundlag af en goodwill-aftale, indgået mellem Pastoralseminarierne og biskopperne over de respektive to stifter.

Aftalen forudsætter:

  1. At der foreligger en tilkendegivelse fra pågældende stifts biskop om, at studenten ønskes ansat som præst i stiftet efter afviklet kursus.
  2. At studenten er på bachelorniveau eller derover.

Aftalen indbærer, at de pågældende – hvis de nævnte forudsætninger er opfyldt – kan følge kurset på samme vilkår som kandidater fra et dansk universitet. Der vil således ikke blive beregnet omkostninger  i forbindelse med undervisning, vejledning, praktik etc. Praktikken vil for en dels vedkommende kunne lægges i det hjem-stiftet. Udgifter til rejser, ophold m.m. dækkes ikke.  
Efter afviklet kursus vil de pågældende kunne søge præstestilling i henholdsvis Færøerne eller Grønland.

Færøske og grønlandske cand.theol.’er med eksamen fra et dansk universitet (eller en herfra ækvivalensbaseret godkendelse af evt. udenlandsk eksamen) er ikke omfattet af denne aftale. De optages stadig alene på grundlag af embedseksamen, på linie med  danske ansøgere og vil således også være berettigede til at søge præstestilling i Danmark efter de for teologiske kandidater gældende regler.

Aftalen er bekræftet af bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner for Præster.