Fortsæt til hovedindholdet
Praktisk information
Kandidater fra et universitet uden for Danmark

Kandidater fra et universitet uden for Danmark

Afsluttet teologisk kandidateksamen er en forudsætning for at blive optaget på pastoralseminarieuddannelsen.

Kandidater med teologisk kandidateksamen fra et universitet uden for Danmark kan optages under disse forudsætninger:

  1. Når der foreligger en ækvivalensvurdering af deres uddannelse fra studieadministrationen for teologi på universitetet i Aarhus eller København. Vedrørende reglerne for en sådan vurdering henvises til fakulteternes studiekontorer. 
     
  2. Når eventuelle krav, som ækvivalensvurderingen måtte stille som betingelse for godkendelse er opfyldt, eller nærmer sig opfyldelse. Dokumentation for dette indsendes sammen med ansøgning om optagelse til pastoralseminariet.
    Kandidater, som udover eventuel udenlandsk uddannelse også har fulgt den dertil hørende pastoralteologiske videreuddannelse, har – efter ansøgning – mulighed for at deltage i uddannelsen på pastoralseminarieuddannelsen på andre, reducerede vilkår. Sådanne særordninger aftales individuelt. Der vil kunne pålægges brugerbetaling for omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling.
     

Studerende fra Færøerne og Grønland
Færøske og grønlandske studerende, som ikke har teologisk kandidateksamen fra et dansk universitet, kan optages på pastoralseminarieuddannelsen på grundlag af en aftale indgået mellem FUV og biskopperne over de respektive to stifter.

Aftalen forudsætter:

  1. at der foreligger en tilkendegivelse fra pågældende stifts biskop om, at studenten ønskes ansat som præst i stiftet efter pastoralseminarieuddannelsens gennemførelse.
  2. at studenten er på bachelorniveau eller derover.

Aftalen indbærer, at de pågældende, hvis de nævnte forudsætninger er opfyldt, kan følge kurset på samme vilkår som kandidater fra et dansk universitet. Der vil således ikke blive beregnet omkostninger i forbindelse med undervisning, vejledning, praktik etc. Praktikken vil for en dels vedkommende kunne lægges i hjem-stiftet. Udgifter til rejser, ophold m.m. dækkes ikke.  
Efter gennemført uddannelse vil den studerende kunne søge præstestilling i henholdsvis Færøerne eller Grønland.

Færøske og grønlandske cand.theol.’er med eksamen fra et dansk universitet (eller en herfra ækvivalensbaseret godkendelse af evt. udenlandsk eksamen) er ikke omfattet af denne aftale. De optages stadig alene på grundlag af kandidateksamen, på linie med danske ansøgere, og vil således også være berettigede til at søge præstestilling i Danmark efter de for teologiske kandidater gældende regler.