Fortsæt til hovedindholdet
Pastoralseminarieuddannelsen
Praktisk information

Om pastoralseminarie-uddannelsen

Formalia og praktiske informationer 

Adgangsbetingelser
I henhold til Kirkeministeriets Bekendtgørelse nr. 1058 om uddannelserne på Pastoralseminariet af 31. august 2007 gælder følgende betingelser for optagelse på Pastoralseminariet:
§ 21. Teologiske kandidater fra et dansk universitet har adgang til den forberedende uddannelse i praktisk teologi. 
Stk. 2. Rektor kan indføre begrænsning i adgangen, hvis et meget stort antal søger om optagelse. 
Stk. 3. Rektor kan give adgang til andre, der forbereder sig på arbejdet som præst i folkekirken, end de i stk. 1 nævnte.

Læs om adgang til pastoralseminariet for kandidater med teologisk embedseksamen fra et universitet uden for Danmark


Ansøgning om optagelse
Ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet sker via vores hjemmeside. Før du kan sende din tilmelding, skal du oprette dig som bruger. Når din brugerprofil er aktiveret, kan du logge ind og sende din ansøgning.

Ansøgningsfristen til forårssemesteret er den 1. november og til efterårssemesteret den 1. maj.

I disse år oplever vi på pastoralseminarieuddannelsen en skævhed i optaget mellem forår og efterår, der bl.a. skyldes fremdriftsreformen på universiteterne. Da dette forhold i særlig grad gør sig gældende i Aarhus, optages der kun studerende i efterårssemesteret, og der er heller ikke planlagt optag i Aarhus i foråret 2024.

Ansøg om optagelse på pastoralseminariet.


Undervisningsperiode
Undervisningen består af et kursus, der varer 19 uger. Det begynder ultimo januar/primo august og slutter primo juni/ultimo december.


SU
Undervisningen er SU-berettiget (5 måneders støtte i efterårssemesteret og 6 måneders støtte i forårssemesteret) og udbetales for månederne januar til og med juni i forårssemestret samt august til og med december i efterårssemestret. 
Begynder du på pastoralseminarieuddannelsen i umiddelbar forlængelse af kandidatuddannelsen, har du mulighed for at søge op til 2 måneders ekstra støtte. 
Ansøgningen sker elektronisk på www.su.dk. Bemærk dog, at støtte ikke kan søges med tilbagevirkende kraft, hvorfor man skal være opmærksom på ansøgningsfristerne.


Tilskud til transport
Når man er berettiget til SU, er der forskellige muligheder for tilskud til transportudgifter, fx et ungdomskort. I nogle tilfælde kan der udbetales kilometerpenge. Dette gælder både når du følger undervisningen på uddannelsesstedet og i praktikken. Læs mere om de forskellige muligheder og betingelser på www.ungdomskort.dk, hvor også ansøgning sker. Vær opmærksom på at få søgt om ungdomskort rettidigt. 


Kursusafgift
Der opkræves en kursusafgift på 500 kr. Opkrævningen sendes i begyndelsen af semesteret på e-mail fra Det Administrative Fællesskab, Lolland-Falsters Stift. 


Praktik
Der må i forbindelse med praktikken påregnes udgifter til transport. Praktikstederne er fordelt over hele landet, og udgifterne bliver kun delvist dækket af SU-styrelsens ungdomskort. Praktikpladserne bliver fordelt af studielektorerne og er en fast del af forløbet, svarende til fem ugers praktikforløb over to perioder i semestret. 

Læs mere om praktikordningen i København og Aarhus her.


Præsenspligt
Deltagelsen i kurset er obligatorisk. Da der ikke afsluttes med eksamen, indebærer det præsenspligt. Ved præsens forstås, at man er til stede i alle undervisningstimer og overholder de anførte afleveringsfrister. Fravær skal være begrundet.
Ved afbud gælder følgende som gyldig grund:

  • Sygdom hos en selv, ens barn eller ægtefælle.
  • Ansættelsessamtaler med biskop og menighedsråd.
  • Force majeure: trafikproblemer og lignende.

Præsenspligten er præciseret til deltagelse i mindst 80 % af undervisningen som helhed. Fravær må ikke overstige 20% hverken i de enkelte fag, opgaver, eller pastoralseminariet som helhed. Deltagelse begynder på mødetidspunkt som anført i skemaet af hensyn til undervisningen og de medstuderende. Samtlige opgaver skal afleveres inden afleveringsfristen. Præsenspligten omfatter også praktikperioder og evt. internater.

Læs mere om præsenspligt her.


Dispensation for enkelte fag
I særlige tilfælde kan der gives dispensation for undervisningen i enkelte fag. For at opnå en sådan kræves skriftlig ansøgning med dokumentation for, at man på anden måde har opnået de kvalifikationer, som undervisningen i faget på pastoralseminariet skal give. Ansøgningen fremsendes til pastoralseminariet samtidig med ansøgning om optagelse.


Arbejdsskadeforsikring
Samtlige studerende fra folkekirkens uddannelsesinstitutioner er omfattet af en arbejdsskadeforsikring under praktikophold. I forbindelse med praktikophold ved en præst vil praktikanten typisk være omfattet af de samme arbejdsskaderegler som den praktikansvarlige præst, der er omfattet af statens selvforsikringsregler, når det gælder dækning mod arbejdsskader.