Fortsæt til hovedindholdet
Pastoralseminarieuddannelsen
Praktisk information

Om pastoralseminarie-uddannelsen

Formalia og praktiske informationer 

Adgangsbetingelser
Det er en forudsætning for at påbegynde pastoralseminarieuddannelsen, at man har bestået den teologiske kandidateksamen, har afleveret speciale med henblik på at blive cand.theol. eller kan dokumentere, at man har gennemført §1a-uddannelsen eller et §2-forløb. 

Læs om adgang til pastoralseminarieuddannelsen for kandidater med teologisk kandidateksamen fra et universitet uden for Danmark


Ansøgning om optagelse 
Ansøgning om optagelse på pastoralseminarieuddannelsen sker via vores hjemmeside. Før du kan sende din ansøgning, skal du oprette dig med MitID. 

Ansøgningsfristen til forårssemesteret er den 1. november og til efterårssemesteret den 1. maj.

Umiddelbart efter fristen vil ansøgere blive bedt om at fremsende dokumentation i form af kandidatbevis, kvittering for afleveret speciale eller bestået §2-prøve. For §1a fremsendes uddannelsesplan, eksamensudskrift samt evt. kvittering for tilmelding til resterende eksaminer. Alle eksaminer skal være bestået inden for eksamensterminen, der ligger forud for semesterstart (vinter/sommer). 

Ansøg om optagelse på pastoralseminarieuddannelsen.


Undervisningsperiode
Undervisningen består af et kursus, der varer 19 uger. Det begynder ultimo januar/primo august og slutter primo juni/ultimo december.


SU
Uddannelsen er SU-berettiget (5 måneders støtte i efterårssemesteret og 6 måneders støtte i forårssemesteret) og udbetales for månederne januar til og med juni i forårssemestret samt august til og med december i efterårssemestret. 
I forbindelse med optagelse på uddannelsen vil man som studerende modtage yderligere information om, hvordan og hvornår man kan ansøge om SU.


Tilskud til transport
Når man er berettiget til SU, er der forskellige muligheder for tilskud til transportudgifter, fx et ungdomskort. I nogle tilfælde kan der udbetales kilometerpenge. Dette gælder både når du følger undervisningen på uddannelsesstedet og i praktikken. Læs mere om de forskellige muligheder og betingelser på www.ungdomskort.dk, hvor også ansøgning sker. Vær opmærksom på at få søgt om ungdomskort rettidigt. 


Kursusafgift
Der opkræves en kursusafgift på 500 kr. Opkrævningen sendes i begyndelsen af semesteret på e-mail fra Det Administrative Fællesskab, Lolland-Falsters Stift. 


Praktik
Der må i forbindelse med praktikken påregnes udgifter til transport. Praktikstederne er fordelt over hele landet, og udgifterne bliver kun delvist dækket af SU-styrelsens ungdomskort. Praktikpladserne bliver fordelt af studielektorerne og er en fast del af forløbet, svarende til fem ugers praktikforløb over to perioder i semestret. 

Læs mere om praktikordningen i København og Aarhus her.


Præsenspligt
Undervisningen er obligatorisk, og deltagelse er en forudsætning for ansættelse som præst i folkekirken. Dette omfatter også de to praktikperioder. Uddannelsen afsluttes ikke med eksamen, og derfor er der præsenspligt. Præsenspligten er præciseret til deltagelse i mindst 80 % af undervisningen både som helhed og i de enkelte fag. Alle skriftlige opgaver skal afleveres. 

Læs mere om præsenspligt her.


Dispensation for enkelte fag
I særlige tilfælde kan der gives dispensation for undervisningen i enkelte fag. For at opnå en sådan kræves skriftlig ansøgning med dokumentation for, at man på anden måde har opnået de kvalifikationer, som undervisningen i faget på pastoralseminariet skal give. Ansøgningen fremsendes til pastoralseminariet samtidig med ansøgning om optagelse.


Arbejdsskadeforsikring
Samtlige studerende fra folkekirkens uddannelsesinstitutioner er omfattet af en arbejdsskadeforsikring under praktikophold. I forbindelse med praktikophold ved en præst vil praktikanten typisk være omfattet af de samme arbejdsskaderegler som den praktikansvarlige præst, der er omfattet af statens selvforsikringsregler, når det gælder dækning mod arbejdsskader.