Pastoralseminariet
Undervisning og fag

Undervisning og fag

Undervisningen på Pastoralseminariet koncentrerer sig om præstegerningens forskellige opgaver med henblik på, at kandidaten opnår indsigt i og fortrolighed med at varetage disse i den danske folkekirke.

Arbejdsformerne er afvekslende og værktøjsbaserede og inkluderer læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde samt tværfagligt arbejde, hvor både teologiske og ikke-teologiske fag spiller sammen. Arbejdet i grupper bliver vægtet særligt højt, da det dels rummer muligheden for kollegial sparring, dels er en øvelse i at kunne etablere frugtbare dialogiske rum. Nye tiltag og forbedringer af uddannelsen bliver løbende sikret gennem evaluerende samtaler og inspireres af kursisternes erfaringer fra praktikken.

Semestrene
Et semester varer 19 uger, hvoraf minimum fem uger afvikles som praktik i et sogn. Der er mødepligt til undervisningen, som overvejende ligger i tidsrummet 9-15:15 fra mandag til fredag. Enkelte eftermiddags- og aftenarrangementer skal påberegnes. 

Forårssemestret påbegyndes typisk medio januar og afsluttes medio juni. Efterårssemestret påbegyndes typisk primo august og afsluttes ultimo december. Ansøgningsfrister er 15. november for optagelse på forårssemestret og 15. maj for optagelse på efterårssemestret.

Læs: Særligt om kommende semester

København og Aarhus
Undervisningen i København foregår primært i Pastoralseminariets undervisningslokaler i Vartov. 
Undervisningen i Aarhus foregår primært i Pastoralseminariets undervisningslokaler ved Skt. Markus Kirke.