Fagbeskrivelser
Kateketik

Kateketik

FAGETS FORMÅL 
Med henblik på præstens virke i folkekirken er det undervisningens formål, at de kommende og nye præster opnår fortrolighed med:

 • Egen teologisk identitet set i sammenhæng med de pastorale undervisningsopgaver
 • Grundlæggende didaktiske begreber, undervisningsmetoder og –hjælpemidler og deres anvendelse
 • Refleksion over praksis for at udvikle egen pædagogisk bevidsthed

FAGETS INDHOLD
PASTORALSEMINARIEUDDANNELSEN

Hvad skal kirken undervise i, hvorfor og hvordan?

 • Den undervisende kirke. Anordninger og vejledninger. Den kirkelige undervisnings mål og indhold.
 • Præsten som underviser

Kulturel, sociologisk og udviklingspsykologisk bevidsthed

 • Modernitet og bevidsthedskultur. Folkekirken i samfundet.
 • Udviklings- og perceptionspsykologi

Grundlæggende didaktik og metode og klasserumsledelse

 • Almenpædagogik, didaktik, form og metode. Metodeværksteder. Klasserumsledelse

Dåbsoplæringens målgrupper

 • Minikonfirmandundervisning. Konfirmationsforberedelse og konfirmation. Samarbejde med forældre og skole.
 • Eksistenssamtaler. Kirkelig voksenundervisning

Udarbejdelse af undervisningsforløb

 • Didaktik i praksis. Procesforløb. Heldagsundervisning
 • Lektionsforløb og årsplaner

Praksis og refleksion over praksis

 • Udarbejdelse af undervisningslektioner til praktik. Praktikundervisning. Refleksion, erfaringsbearbejdelse og perspektivering på praksis

Kendskab til specialpædagogik/inklusion

 • Teologi og menneskesyn.
 • Voksne, børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Inklusion

Kendskab til skole-kirke-samarbejde

 • Ikke-forkyndende, værdibaseret undervisning på skolens præmisser. Didaktik og metode. Projektundervisning. Folkekirkens skoletjenester.

FAGETS INDHOLD
DEN OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE

 • Elementarisering i relation til voksenpædagogik og eksistenssamtaler
 • Det undervisningsmæssige aspekt af de forskellige pastorale funktioner
 • Almen pædagogik, didaktik, form og metode

FAGETS OMFANG
Svarende til ca. 52 skemalagte lektioner, heraf 47 lektioner samt 1 aflevering på pastoralseminarieuddannelsen og 5 lektioner på den obligatoriske efteruddannelse.

Foto: Christian Roar Pedersen