Fagbeskrivelser
Liturgik

Liturgik

FAGETS FORMÅL 
Med henblik på præstens virke i folkekirken er det undervisningens formål, at de kommende og nye præster opnår fortrolighed med:

 • Liturgens rolle og funktion, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af gudstjenester og kirkelige handlinger i folkekirken
 • Liturgisk tradition og ritualteori
 • Refleksion over liturgisk praksis med henblik på dygtiggørelse, fordybelse, udvikling og begrundelser for og afvejninger af liturgiske valg
 • Samarbejde om udviklingen af liturgiske forløb

FAGETS INDHOLD
PASTORALSEMINARIEUDDANNNELSEN

Introduktion til folkekirkens gudstjenesteordning

 • Folkekirkens liturgiske bøger. Højmessevejledning og højmesseritual. Liturgens rolle

Gudstjenesten

 • Gudstjenesteteologi og - teori. Gudstjenestens historie og fornyelse. Kirkeåret
 • Gudstjenesteforberedelse og – gennemførelse

Liturgik og fremtrædelse

 • Mundtlighed, gestik, nonverbal kommunikation, samspil mellem krop og rum
 • Retorik

Sakramenter

 • Dåb og nadver: Ritualer, sakramentsteologi og liturgiske øvelser

Kasualier

 • Vielse og begravelse: Ritualer, teologi og liturgiske øvelser

Lejlighedsgudstjenester

 • Liturgisk frihed og liturgiske valg.
 • Plejehjemsgudstjeneste, konfirmations- og børnegudstjeneste, andre lejlighedsgudstjenester

Liturgier uden for kirkerummet

 • Etablering af liturgisk rum og struktur
 • Liturgier uden for kirkerummet

 

FAGETS INDHOLD
DEN OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE

 • Andre kirkelige praksisformer
 • Samarbejde om gudstjenestens form og kvalitet
 • Dåbsgudstjeneste

 

FAGETS SAMLEDE OMFANG
Svarende til ca. 60 skemalagte lektioner, fordelt med 53 lektioner og 1 skriftlig aflevering på pastoralseminarieuddannelsen og 7 lektioner på den obligatoriske efteruddannelse