Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

10 milepæle fra FUV’s første 10 år 


1. januar 2024 er det ti år siden, at Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter blev etableret, og det er gennem årene blevet til mange kurser, nye uddannelser, ny viden og indsigt i folkekirken.

 

FUV – Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter – har 1. januar 2024 eksisteret i 10 år, og gennem årene har FUV’s medarbejdere leveret et væld af vidensbaserede analyser samt uddannelse af præster, kirke- og kulturmedarbejdere, provstisekretærer m.fl. Mange af folkekirkens medarbejdere har således været gennem FUV’s kurser– både på FUV’s kursussted i Løgumkloster og i afdelingerne i Aarhus og København samt rundt i landet.

FUV blev etableret i 2014 i en fusion af en række selvstændige, folkekirkelige uddannelsesinstitutioner, og samtidig fik institutionen til opgave at indsamle viden om folkekirken. Hovedområderne er derfor i dag uddannelse og viden.

Uddannelserne, der udbydes af FUV, og den megen viden, der indsamles, skal være til gavn for alle i folkekirken. Lige fra de sogne, der har en middelalderkirke, der kræver megen vedligehold, til de præster, der er ansat i deres første embede. En af rapporterne, ”Babysalmesangens teologi – en gudstjeneste, en menighed”, er såmænd blevet en bestseller og trykt i 2. oplag.

I anledning af de første 10 år med FUV er der udarbejdet en liste med 10 resultater, som viser organisationens spændvidde og brede sigte, her benævnt som milepæle.

 

1.   Folkekirken i tal

72,1 procent af Danmarks befolkning i 2023 var medlem af folkekirken. Hvis man kun ser på ”personer af dansk oprindelse”, var 83,9 procent af denne gruppe medlem af folkekirken. Det kan man læse i den statistik, der ligger på FUV’s hjemmeside under Folkekirken i tal.

Hvert år offentliggør Danmarks Statistik en række tal om folkekirken. De fortæller bl.a., hvor mange der er medlem af folkekirken, hvor mange, der er blevet døbt, konfirmeret og viet, og tallene bliver omtalt i mange medier.

Med udgangspunkt i tallene fra Danmarks Statistik og tal fra Kirkeministeriet udarbejder FUV en omfattende statistik, der er brugbar for en række folkekirkelige aktører. En del af tallene kan bl.a. aflæses i det interaktive sognekort, hvor man kan se en række tal for hvert enkelt sogn.

Folkekirken i tal

En del af arbejdet med Folkekirken i tal har siden 2015 været en opgørelse af tal og tendenser om teologistuderende, om optag af studerende på pastoralseminarieuddannelserne og om præster i folkekirken. Det er sket på opfordring fra biskopperne i forbindelse med en stigende mangel på præster.

Præster i folkekirken - tal og tendenser 2022

 

2. NY PRÆST

Ordningen NY PRÆST, der blev etableret i 2018, er et uddannelsesforløb over to et halvt år, hvor FUV og stifterne arbejder sammen om at støtte og hjælpe nye præster i deres første embede. I 2022 offentliggjorde FUV en evaluering af NY PRÆST. En provst, der medvirkede i undersøgelsen, sagde: ”Jeg synes, at NY PRÆST-ordningen er det bedste initiativ, der er taget i mange, mange år”.

Evaluering af uddannelsesordningen NY PRÆST

En del af NY PRÆST er pastoralseminarieuddannelsen, der foregår i FUV’s regi, dels i Aarhus, dels i København og varer 19 uger, herunder fem ugers praktik i et sogn. De studerende modtager efter afsluttet uddannelse en attest, der er en betingelse for at søge embede i folkekirken. Mange studerende har i årenes løb gennemført dette uddannelsesforløb hos FUV. I december 2023 modtog de seneste 47 studerende deres attest.

 

3. Om danskernes religiøsitet og forhold til folkekirken

I 2020 udkom ”Religiøsitet og forholdet til folkekirken” – en omfattende befolkningsundersøgelse, hvor FUV tegnede et samtidsbillede af danskernes religiøsitet og forhold til folkekirken i 2020. Undersøgelsen blev foretaget blandt mere end 4.000 danskere og er siden blevet en fælles reference for viden om folkekirke og befolkning. Nu behøver man ikke længere at referere til, hvad man har hørt, læst eller fornemmet – nu er der fakta om folk og kirke. Planen er at gentage undersøgelsen om ti år.

Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020

 

4. Mere professionel ledelse

FUV har stået for udvikling af uddannelse inden for ledelse i folkekirken med henblik på en mere professionel ledelse. Der er etableret en obligatorisk provsteuddannelse, hvor provster i FUV’s regi løbende uddannes. Derudover er der bl.a. tilrettelagt kortere kursusforløb for præster om ledelse, konferencer i samarbejde med stiftets kontorchefer og kurser for administrationschefer i folkekirken.

 

5. Konfirmandcentret og indsats for inklusion

Hvordan underviser man lige konfirmander, når landet er lukket af corona, og al undervisning nu foregår digitalt? Mange præster skulle pludselig finde svar på det spørgsmål i 2020, og mange af dem oplevede, at der var meget stor hjælp af hente i Konfirmandcentret, der ligger i FUV’s regi. Da det igen blev hverdag, kunne Konfirmandcentret fortsætte arbejdet med at sende nyhedsbreve ud og stå for kurser, som giver præster inspiration til at undervise konfirmander og minikonfirmander.

Religionspædagogik er i det hele taget en kerneopgave for FUV, også når det gælder inklusion af mennesker med særlige behov.

Konfirmandcenter

 

6. Uddannelse af kirke- og kulturmedarbejdere

FUV står for den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejderne, som er en voksende medarbejdergruppe i folkekirken. Det giver en fælles uddannelse til en gruppe af folkekirkens medarbejdere, der uddannelsesmæssigt har meget forskellige baggrunde. Uddannelsesforløbet består af fem uger, hvor tre af ugerne handler om kristendom, mens to uger handler om det kirkefaglige.

Kirke- og kulturmedarbejdernes obligatoriske grunduddannelse

 

7. Evaluering blev grundlag for lov

I 2017 gav en ny lov mulighed for at gennemføre en række forsøg i folkekirken, hvor man kunne afprøve andre former for organisering. I 2022 fremlagde FUV en afsluttende evaluering af de 71 forsøg, der var gennemført i perioden. Evalueringen viste, at ny organisering ved bl.a. at uddelegere arbejde fra menighedsråd til medarbejdere eller ved at samarbejde i nye enheder på tværs af sognene lettede arbejdet i menighedsrådene. Evalueringen dannede et væsentligt grundlag for den nye økonomilov, som Folketinget i april 2023 vedtog for folkekirken.

Evaluering af forsøg i folkekirken

 

8. Efteruddannelse for præster

FUV udbyder en række specialuddannelser til præster. Det kan f.eks. være i sorg, i ledelse af sorggrupper, i religionspædagogik og i almen teologi. Der er også uddannelse af vejledere, som bl.a. praktikpræster for studerende på pastoralseminarieuddannelsen og uddannelse af supervisorer til folkekirken. Dertil kommer længere forløb som efteruddannelse i gerontopædagogik for ansatte i folkekirken.

FUV's kurser

 

9. Fokus på sogne med vækst og fraflytning

Nogle sogne og provstier oplever en voldsom vækst. Folk flytter til, og sognelivet udvikler sig, men hvordan etablerer man lige kontakten til de nye beboere? Flere provstier bl.a. Horsens og Skanderborg provstier, har bedt FUV om hjælp til at afdække og analysere muligheder for, hvordan man tackler denne vækst som sogn. Det er resulteret i projektet Vokseværk, og efterhånden som materialet vokser, kan FUV’s analyser og ideer benyttes af andre sogne og provstier, der kommer i en lignende situation.

FUV's aktuelle projekter

Andre sogne og provstier oplever affolkning, men de middelalderlige kirker bliver stående. Hvad gør man i forhold til brug og vedligehold af de gamle kirker i disse områder?

Fem stifter står bag projektet ”Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger”, som blev gennemført af FUV, og som indeholder modeller til, hvad sogne og provstier kan gøre ift. vedligehold af kirkebygninger i områder med affolkning. Næste skridt bliver en uddannelse af bygningssagkyndige i provstierne.

Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger 

 

10. Frivillige i folkekirken

”Behøver det være så svært at skaffe frivillige?” Sådan lyder den første overskrift i det temahæfte, som FUV udsendte marts 2023, og som ramte lige ned i mange menighedsråds hverdag, for alle kirker har brug for frivillige. Temahæftet præsenterede både en del fakta fra FUV’s undersøgelser om frivillige og en række anvisninger til, hvordan man rekrutterer og fastholder frivillige.

Temahæfte skal hjælpe i arbejdet med at styrke den frivillige indsats