Den almene efteruddannelse
Vejledning til ansøgning og optag

Vejledning til ansøgning og optag

Ansøgning
Ansøgning om deltagelse i kursus sker elektronisk via FUV's kursusprogram. Straks herefter vil man modtage mail om, at ansøgningen er modtaget. Udebliver denne, bedes man kontakte kontoret. Når ansøgningsfristen er udløbet, giver centret besked direkte til ansøgerne om optagelse eller ej.

Det anbefales at søge tidligt, da ansøgningstidspunktet er et vigtigt kriterium for udvælgelsen af deltagerne, når kurserne er overtegnede (jf. nedenfor).

Har man inden ansøgningsfristens udløb særligt behov herfor, vil man ved henvendelse til kontoret ofte kunne få besked om, hvordan mulighederne er for at blive optaget.

Bemærk: Når der er tale om sammenhængende kursusrækker, annonceres disse så vidt muligt med fastlagte terminer for alle de efterfølgende kurser. Med mindre andet oplyses ved det enkelte kursus, skal der kun søges i forbindelse med kursusrækkens første kursus. Ved optagelse underrettes provsti og stift om alle kursusrækkens terminer.

Optag af kursister
For præsters vedkommende finder optagelse sted i et samspil mellem FUV og provst/stift. Det betyder på den ene side, at FUV kun kan optage præster, hvis ansøgning er blevet godkendt ad tjenestevejen; men på den anden side er det ingen garanti for optagelse, at ansøgning om et konkret kursus eventuelt er blevet aftalt i forbindelse med MUS, da udtagelse af deltagere på overtegnede kurser foretages af FUV.

Hvis et kursus ikke er overtegnet, bliver alle ansøgere (forudsat at ansøgningen er blevet godkendt ad tjenestevejen) optaget uanset antallet af eller tidspunkterne for deres deltagelse i tidligere kurser.

I tilfælde af overtegnede kurser vil den primære sortering blive foretaget ud fra et hensyn til spredning, idet ansøgere med ældre eller ingen deltagelse i tidligere almene FUV-kurser bliver rykket frem foran ansøgere, der har været på andre kurser inden for det seneste par semestre. Tidspunktet for ansøgningen er dog stadig et vigtigt kriterium, hvis og når der skal vælges mellem ansøgere med samme forudsætninger.

I enkelte tilfælde kan det også være ønskeligt at tage hensyn til en spredning i ansøgernes fx geografiske (stiftsmæssige) placering eller anciennitet, ligesom provsten kan have ledsaget ansøgningen med en særlig begrundelse (fx at præsten varetager en funktion i provstiet, som vil nyde gavn af deltagelsen i kurset).

For præsters vedkommende underretter centret provsti og stift, om præster er blevet optaget, har fået afslag eller er kommet på venteliste. Det samme sker, hvis et kursus må aflyses, hvis en ansøgning trækkes tilbage, eller der meldes afbud til et kursus, som man var blevet optaget på.

Ophold
Hovedparten af FUV's kurser inden for den almene efteruddannelse er internatskurser i Løgumkloster, men kortere kurser finder også sted på FUV’s to andre lokaliteter i Aarhus og København, og såvel kortere kurser som internatskurser kan undtagelsesvis være henlagt til andre kursussteder. Deltagerne indkvarteres normalt på enkeltværelser. I Løgumkloster sker indkvarteringen i almindelighed på Løgumkloster Refugium.

Deltagerne skal tage fast ophold på kursusstedet i kursusperioden, deltage i hele programmet og være frigjort fra andre arbejdsforpligtelser. Bortset fra weekender (se herunder) kan deltagerne ikke have familie boende. Eventuelle undtagelser fra denne ordning skal aftales med kursusleder/rektor inden kursusstart.

Betaling
Centrets drift betales af folkekirkelige midler. For andre kursister end præster, provster og biskopper opkræves dog betaling for opholdet og undervisningsmidler.

For præster, provster og biskoppers vedkommende dækker stiftet rejseudgifter efter kirkeministeriets regler. Udgifterne opføres på den almindelige kørselsafregning, der indsendes med bilag ad tjenestevejen.

Undervisningslokaler
I Løgumkloster finder undervisningen primært sted i centrets egne bygninger: Slottet (den tidligere Præstehøjskole) eller Kirkeallé 2. Begge steder er der bibliotek og opholdsstuer. Når der er flere kurser samtidig, vil der også kunne være undervisning i Løgumkloster Refugiums lokaler. Kurser på FUV's to andre lokaliteter i Aarhus og København vil ofte finde sted i pastoralseminariekursernes undervisningslokaler.

Undervisning
Såvel kurser af kort varighed som en- og to-ugers kurser er intensive kurser samlet om et eller flere emner, og hvor både formiddage, eftermiddage og aftener i reglen vil være skemalagte.

De regionale kurser vil oftest være arrangerede i samarbejde med stifterne (stiftscentraler, stiftsudvalg). Der bliver udsendt et detaljeret kursusprogram for de enkelte kurser 3-4 uger før kurset begynder.

Weekendhjemrejser og besøg
På kurser over to eller flere uger er der undervisning lørdag formiddag og undertiden lørdag eftermiddag. Man kan rejse hjem i weekenden efter undervisningens ophør, blot man er tilbage mandag morgen. Familie kan besøge kursisterne i weekenderne og overnatte på værelserne for 300 kr. pr. døgn. Måltiderne skal bestilles særskilt. Begge dele aftales og afregnes direkte med Refugiet.


Foto: Lars Aarø