Fortsæt til hovedindholdet
Jais Poulsen
CV JP

CV

Jais Poulsen

 Ansættelser

2019 –                 
Evaluerings- og udviklingskonsulent, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Ansvar for projektledelse, design og gennemførelse af evalueringer, analyser og udviklingsopgaver. Varetager desuden rådgivende funktion i forhold til projektholdere i folkekirkeligt regi inden for områderne erfaringsopsamling, evaluering, analyse og udvikling.

2011 – 2018      
Chefkonsulent, Rambøll Management Consulting
Ansvarlig for projektledelse, design, salg og udførelse af metodeudvikling, evalueringer, analyser, sociale konsekvensvurderinger og rådgivningsopgaver for primært ministerier, beskæftigelseskontorer og kommuner, men også NGO’er og private virksomheder. Jeg har i min tid i Rambøll Management Consulting løst mere end 65 forskellige opgaver for kunder.

2009 – 2011      
Konsulent – Rambøll Management Consulting
Ansvar for planlægning og gennemførelse af delleverancer på evalueringer, analyser og rådgivningsopgaver. Deltagelse i projektledelsesopgaver, design og salg.

2008 – 2009      
Analytiker – Rambøll Management Consulting
Udførende rolle på evalueringer, analyser og rådgivningsopgaver.

2007                   
Konsulent – Kulturgyngen
Analyse og rådgivning til Kulturgyngen på styrkelse af forretningskoncept og bundlinje.

2006 – 2007      
Kommunikationsmedarbejder – City Sleep-In
Datadrevet udvikling af forretningen og styrkelse af City Sleep-In’s PR-aktiviteter rettet mod nye og eksisterende kunder.

2003 – 2006       
Iværksætter/konsulent – egen konsulentvirksomhed under opstart
Etablering af koncept for tværfaglig konsulentvirksomhed.

1997 – 1998      
Assisterende lærer – Unge Hjems Efterskole
Fungerede som assisterende lærer i fagene matematik, samfundsfag og foto samt indgik i efterskolens øvrige aktiviteter, der kørte på kostskolepræmisser.

1997                    
Projektmedarbejder – Den Sociale Højskole i Århus
Indtastning af projektansøgninger i Socialministeriets Projektdatabase.

 

 Uddannelse

1998 - 2005       
Cand. mag. i idéhistorie & europastudier
I august 2005 afsluttede jeg Cand. mag.-studiet med et speciale, hvori jeg blandt andet udvikler et analytisk redskab til analyse af politiske, kulturelle og erhvervsmæssige udviklinger, så trends og afvigelser fra sådanne kortlægges. Mit studie i øvrigt har givet mig en bred indsigt i såvel dansk som europæisk politik. Jeg har f.eks. arbejdet med erhvervspolitik, videnssamfundet, videnspolitik og europæisk kultur- og regionspolitik.

 

 Udvalgte referencer

2023 - 
Vokseværk – Skanderborg Provsti
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter foretager vidensskabelse og facilitering af det kirkelige arbejde i Skanderborg Provsti målrettet tilflyttere.

2023-

Vokseværk – Horsens Provsti
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter foretager vidensskabelse og facilitering af det kirkelige arbejde i Horsens Provsti målrettet tilflyttere.

2022-
God praksis i kontakt til indvandrere og efterkommere
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter foretager et vidensudviklingsprojekt målrettet udfordringer og løsningsmuligheder i kontakten til indvandrere og efterkommere i Danmark. I et bredt samarbejde med aktører i det folkekirkelige landskab samt interviews med nøglepersoner med kontakt til migranter samt interviews med migranterne selv foretages en afdækning af udfordringsbilleder. Herefter foretages aktionslæringsbaseret afprøvning af tilgange, der overkommer udfordringerne.

2019-2023
Evaluering af Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø - Kirkeministeriet samt Københavns Stift, Roskilde Stift, Viborg Stift og Ribe Stift, Danmark
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter foretog evaluering og processtøtte i forhold til opkvalificeret forsøgsindsats i Københavns Stift, Roskilde Stift, Viborg Stift og Ribe Stift samt to øvrige fritstående projekter. Formålet med forsøgsindsatsen og projekterne var at mindske og forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer for præster.

2019-2022
Evaluering af Lov om forsøg i folkekirken - Kirkeministeriet, Danmark
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter foretog en evaluering af forsøg igangsat under Lov om forsøg i folkekirken. Under denne lov var der etableret 11 forsøgsrammer med 71 igangsatte forsøgsprojekter rundt om i landet, hvor undtagelser til den gældende lovgivning om menighedsrådenes arbejde afprøvedes i praksis. Evalueringen indbefattede etablering af baseline, del-evaluering ved forlængelse af forsøg samt slutevaluering ved forsøgsafslutning.

2019-2022
Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020 - Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Kirkeministeriet, Danmark
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter foretog med økonomisk støtte fra Kirkeministeriet en befolkningsundersøgelse af befolkningens adfærd og holdninger i relation til Folkekirken samt deres religiøsitet. Undersøgelsen var baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 4.109 danskere og 84 livshistoriske interviews. Undersøgelsen resulterede i to bøger – én baseret på de kvantitative analyser og én baseret på de kvalitative analyser.

2018
Evaluering af voldsforebyggelsespakker - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Danmark
Rambøll gennemførte en evaluering af virkningen af voldsforebyggelsespakker i en række udvalgte brancher blandt offentlige arbejdspladser. Evalueringen havde til formål dels at evaluere erfaringerne og resultaterne af implementeringen af tre forskellige typer af voldsforebyggelsespakker, herunder forskelle i formål, målgruppe og varighed, samt dels at indsamle eksempler på forløb, som har implementeret voldsforebyggelsespakkerne succesfuldt, og som kan være til inspiration for andre arbejdspladser.

2018
Analyse af virkemidler relateret til tilsynsførelse i fem sektorer - Arbejdstilsynet, Danmark
Rambøll foretog en komparativ analyse af virkemidler i og omkring tilsynsarbejdet i fem sektorer; miljø, fødevarer, socialområdet, sundhed og SKAT. Formålet var at identificere virksomme virkemidler med overførbarhed til arbejdsmiljøområdet. Fokus lå på at bidrage til Arbejdstilsynets arbejde med etablering af incitamentsstrukturer, påvirkning af virksomhedernes egenindsats, regelforenkling og lignende igennem etablering af en tværgående analyse. Analysen udmundede i et inspirationskatalog med særligt interessante virkemidler.

2017-2019
Evaluering og processtøtte af projekt PLUS - Ringkøbing-Skjern Kommune, Danmark
Rambøll foretog evaluering af et arbejdsmarkedsrettet metodeudviklingsprojekt målrettet mænd med angst og depression. Projektets metode var baseret på intensiveret indsats, tæt opfølgning og tæt tværgående samarbejde med psykolog om den enkeltes forløb. Igennem det fireårige forløb foretog Rambøll midtvejs- og slutevaluering baseret på kvalitative og kvantitative studier samt processtøtte i form af indledende forandringsteoriworkshop samt løbende projektledelsesmæssig sparring og metodeudviklingsunderstøttelse.

2015-2019
Evaluering og processtøtte i forbindelse med gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Danmark
Rambøll ydede indledende såvel som løbende processtøtte og foretog evaluering af seks projekter med metodeudvikling af gældsrådgivning for personer på offentlig forsørgelse. Formålet med projektet var at skabe øget afgang til uddannelse og job i målgruppen gennem forebyggende såvel som rådgivende indsats. Tilgangen var baseret på et forandringsteoretisk fundament og indeholdt ud over midtvejs- og slutevaluering også indledende litteratur-review og afsluttende etablering af et katalog over god praksis.

For et fuldt overblik over referencer henvises til profil på LinkedIn: https://dk.linkedin.com/in/jais-poulsen-2662ba